zásady ochrany osobných údajov

zásady ochrany osobných údajov

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE PODĽA ČLÁNKOV 13-14 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR) 2016/679

V súlade s uvedenými právnymi predpismi sa toto spracovanie zakladá na zásadách správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vášho súkromia a práv.

V súlade s článkom 13 nariadenia GDPR 2016/679 vám preto poskytujeme nasledujúce informácie:

 

A - Osobné údaje (meno, priezvisko, údaje o doklade totožnosti a jeho kópia, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.) sa poskytujú v čase členstva v závislosti od typu požadovaného združenia.

Spoločnosť TAURO ESSICCATORI SRL vás ako správca vašich osobných údajov informuje o ich používaní a vašich právach, aby ste mohli v prípade potreby vedome vyjadriť svoj súhlas a uplatniť práva stanovené všeobecným nariadením o ochrane údajov (európske nariadenie č. 679/2016, ďalej len "nariadenie"). Vaše osobné údaje (poskytnuté nám vami, tretími stranami alebo pochádzajúce v medziach zákona z verejných zoznamov) môžeme spracúvať na tieto výslovne uvedené účely: 1) Plnenie zmluvného záväzku (predaj tovaru a služieb); 2) Plnenie zákonných povinností a predpisov vrátane tých, ktoré majú daňovú povahu (faktúry, daňové priznania, platby daní), sociálne zabezpečenie (ochrana zdravia zamestnancov, poistné a daňové povinnosti); 3) Ponuka služieb alebo tovaru dotknutej osobe (t. j. činnosti pred uzavretím zmluvy s treťou stranou); 4) Vykonávanie profilovania s cieľom navrhnúť priamy alebo nepriamy marketing; 5) Za účelom zasielania pravidelných obchodných, informačných, vzdelávacích oznámení, newsletterov.

Právny základ spracovania predstavuje: C oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, E výslovný súhlas dotknutej osoby

Nižšie uvádzame význam jednotlivých typov účelov:

 1. zo zákona: t. j. na splnenie povinností stanovených zákonom, nariadením, právnymi predpismi Európskej únie, ako aj ustanoveniami vydanými orgánmi, ktoré sú na to oprávnené zo zákona alebo príslušnými dozornými alebo kontrolnými orgánmi (v tomto prípade nie je potrebný váš súhlas, pretože spracúvanie údajov súvisí s plnením takýchto povinností/ustanovení). Medzi údaje spracúvané na základe zákona patria údaje týkajúce sa daňových predpisov alebo pre registre proti praniu špinavých peňazí.
 2. zmluvné a všeobecnejšie administratívno-účtovné účely, t. j. plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou, alebo plnenie vašich konkrétnych požiadaviek pred uzavretím zmluvy, a to aj prostredníctvom techník komunikácie na diaľku vrátane špecializovaného telefonického call centra (v tomto prípade sa nevyžaduje váš súhlas, pretože spracovanie údajov je funkčné pre riadenie vzťahu alebo plnenie požiadaviek) Takéto spracúvanie zahŕňa aj účel vyplývajúci z ochrany vzájomných záujmov na súde a na daňové účely alebo na iné zákonné povinnosti, ako je napríklad vedenie prípadných registrov proti praniu špinavých peňazí.
 3. priame obchodné činnosti: činnosti spracovania údajov zamerané na poskytovanie informácií a zasielanie informačných, obchodných a reklamných materiálov (okrem iného aj prostredníctvom techník komunikácie na diaľku, ako sú poštové zásielky, telefonické hovory vrátane automatických volacích systémov, telefaxov, elektronickej pošty, správ SMS alebo MMS alebo iných) o produktoch, službách alebo iniciatívach spoločnosti, na ich propagáciu, na vykonávanie priamych predajných akcií, na vykonávanie prieskumu trhu, na overovanie kvality produktov alebo služieb, ktoré vám spoločnosť ponúka (vrátane telefonických hovorov alebo zasielania dotazníkov). Spracovanie takýchto údajov sa môže vykonávať s vaším dobrovoľným súhlasom alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti, ak sa predpokladá a vyhodnotí, že nie je v rozpore s vašimi právami.
 4. Profilovanie: činnosti spracovania údajov zamerané na optimalizáciu obchodnej ponuky (aj prostredníctvom cielených a vybraných analýz), na vykonávanie cielených obchodných oznámení, na vykonávanie štatistických prieskumov, na uplatňovanie jedného alebo viacerých profilov na vás (na účely prijímania vhodných obchodných rozhodnutí alebo na analýzu či predvídanie, opäť na obchodné účely, vašich osobných preferencií, správania a postojov). (V tomto prípade je váš súhlas dobrovoľný a nemá vplyv na udržiavanie vzťahov so spoločnosťou).
 5. nepriame obchodné: t. j. poskytnutie vašich údajov tretím stranám, aby mohli vykonávať svoje vlastné nezávislé obchodné činnosti, ako je uvedené v bode 3 vyššie (v tomto prípade je váš súhlas dobrovoľný a nemá vplyv na udržanie vzťahov so spoločnosťou).
 6. po ukončení obchodného vzťahu: t. j. s cieľom preskúmať po ukončení alebo odstúpení od vzťahu so spoločnosťou dôvody prerušenia vzťahu. (V tomto prípade je váš súhlas dobrovoľný a nemá vplyv na zachovanie vzťahov so spoločnosťou)

Osobitné prípady údajov:

 1. Osobitné", nazývané aj "citlivé" údaje, t. j. osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje určené na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie osoby (článok 9 nariadenia) alebo údaje týkajúce sa odsúdení za trestné činy a priestupky alebo súvisiace bezpečnostné opatrenia (článok 10 nariadenia). Takéto údaje sa môžu spracúvať len s vaším výslovným písomným súhlasom, ak sa uplatní jeden z dôvodov uvedených v čl. 9 ods. 2 a čl. 10 nariadenia. Súhlas je slobodný a dobrovoľný, ale odmietnutie súhlasu by mohlo ohroziť výkon jednej alebo viacerých činností, ktoré od spoločnosti požadujete a ktoré sa konkrétne týkajú skutočností, pre ktoré je nevyhnutné spracúvať tento typ údajov.
 2. Súhlas so spracovaním vašich údajov môže byť záväzný na účely uzatvorenia zmlúv s prevádzkovateľom alebo tretími stranami. Záväzné pre uzavretie zmluvy môžu byť len údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, pričom súhlas môžete slobodne udeliť alebo odoprieť pre údaje, ktoré nie sú nevyhnutné, a to najmä na účely profilovania, obchodných oznámení, marketingu.
 3. vaše údaje môžu byť predmetom prenosu tretím stranám na účely uvedené správcom. Predovšetkým môžu byť prenesené do tretích krajín na základe zistenia primeranosti alebo, ak to nie je možné, na základe vášho výslovného súhlasu.

 

B - METÓDY SPRACOVANIA ÚDAJOV.

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva prostredníctvom manuálnych/papierových záznamových nástrojov a prostredníctvom elektronických a automatizovaných nástrojov spôsobom, ktorý je prísne spojený s vyššie uvedenými účelmi. V prípade, že ste udelili svoj súhlas, môže sa spracúvanie uskutočňovať aj prostredníctvom profilovania alebo porovnávania údajov. Spoločnosť prijala technické a organizačné opatrenia zamerané na predchádzanie a obmedzenie rizika straty, poškodenia alebo zneužitia vašich údajov a na zabezpečenie ich obnovy v primeranej lehote v prípade porušenia ochrany údajov.

Spracovanie sa vykonáva tak, aby bola zaručená bezpečnosť, ochrana a dôvernosť vašich údajov.

V rámci spoločnosti sa o vašich osobných údajoch môže dozvedieť správca alebo spracovateľ údajov:

 • zamestnanci, manažéri a riaditelia alebo spoločníci spoločnosti, ktorí majú alebo zastávajú zo zákona alebo podľa stanov spoločnosti administratívne, kooperačné alebo obchodné funkcie, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o samostatnej zárobkovej činnosti v rámci štruktúry spoločnosti. Takýmto zamestnancom spoločnosť poskytla primerané školenia a pokyny na ochranu uchovávania, údržby, aktualizácie a bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. Súhlas so spracúvaním údajov takýmito zamestnancami sa nevyžaduje, pretože je neoddeliteľnou súčasťou nevyhnutných spôsobov stanovených zákonom.
 • Mimo spoločnosti môžu vaše údaje spracúvať:
 • spolupracovníci na základe pracovných zmlúv mimo zamestnancov, ktorí pôsobia mimo zariadení spoločnosti
 • komerční zamestnanci na základe pracovnej zmluvy mimo zamestnancov, ktorí pracujú mimo priestorov spoločnosti
 • poradcovia akéhokoľvek druhu (právnici, certifikovaní účtovníci, inžinieri, architekti, konzultanti v oblasti práce alebo iní odborníci zapísaní alebo nezapísaní v profesijných registroch), ktorí v mene spoločnosti vykonávajú technické, podporné (najmä: právne služby, IT služby, preprava) a obchodné kontrolné úlohy.
 • V záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov môže spoločnosť komunikovať alebo inak prenášať
 • vaše údaje určitým subjektom, vrátane zahraničných, ktoré budú získané údaje používať ako samostatní spoluprevádzkovatelia, pokiaľ ich spoločnosť neurčila ako "osoby zodpovedné" za spracovanie v rámci ich osobitnej pôsobnosti. Vaším právom je vyžiadať si a získať zoznam tretích strán, ktorým sa takéto údaje odovzdávajú.
 • Verejné orgány alebo správy na plnenie zákonných povinností

Je možné, že správca údajov poverí spracovaním vašich údajov iných čiastkových spracovateľov, ktorí sú následne poučení o tom, ako majú údaje správne spracovať.

Keďže údaje, ktoré poskytujete, môžu pozostávať z takzvaných "osobitných" údajov, známych aj ako "citlivé" údaje podľa článku 9 európskeho nariadenia, t. j. údajov týkajúcich sa rasového pôvodu, zdravia, sexuálnej orientácie alebo zvykov, politického, odborového, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo odsúdenia za trestný čin (článok 10 nariadenia), spracúvanie sa môže uskutočniť s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom a na účely uvedené v tomto formulári na spracúvanie, s výnimkou prípadov spracúvania, ktoré nariadenie definuje ako zákonné.

Vaše údaje môžu podliehať profilovaniu, t. j. zhromažďovaniu a zhromažďovaniu údajov o vás s cieľom prijímať vhodné obchodné rozhodnutia alebo analyzovať či predvídať vaše osobné preferencie, správanie a postoje. Profilovanie sa môže uskutočniť a) s vaším súhlasom b) na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Neudelenie súhlasu na účely profilovania zvyčajne nemá vplyv na bezproblémový vývoj vzťahu, v rámci ktorého sa vaše údaje spracúvajú. Vykonávanie činností profilovania by mohlo ohroziť vaše práva a možnosti, pokiaľ ide o ponuky našej spoločnosti.

Vaše údaje môžu byť prenesené do zahraničia. Ak sa tak stane v rámci Európskej únie, vaše údaje budú spracované rovnakým spôsobom ako v Taliansku. Ak sa prenesú do krajín mimo Európskej únie, budú spracované v súlade s vašimi právami podľa európskeho nariadenia. Ak sa vaše údaje prenášajú do krajiny mimo EÚ, môžu ich spracúvať subjekty, ktoré zaručujú dodržiavanie práv stanovených európskym nariadením prostredníctvom ich dobrovoľného dodržiavania všeobecných opatrení.

Údaje sa v každom prípade prenášajú prostriedkami, ktoré zaručujú ochranu týchto údajov pred zásahom tretích strán.

Vaše údaje boli získané priamo od vás, a preto vám v prípade potreby v tomto formulári poskytujeme nasledujúce informácie:

 • údaje držiteľa a zástupcu
 • údaje úradníka pre ochranu údajov
 • účel a právny základ spracovania
 • príjemcovia údajov
 • zámer preniesť údaje do zahraničia
 • trvanie obdobia uchovávania alebo kritériá na určenie trvania
 • právo na prístup, opravu, zrušenie, námietku proti spracovaniu, prenosnosť
 • právo na odstúpenie od spracovania, ak je to možné, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.
 • možnosť podať sťažnosť orgánu (Garante).
 • či sú údaje povinné na plnenie zmluvy alebo zo zákona a aké sú dôsledky, ak súhlas nie je udelený
 • či údaje podliehajú alebo budú podliehať profilovaniu, a ak áno, aká je logika profilovania
 • existencia automatizovaných rozhodovacích procesov a právo dotknutej osoby na rozhodovanie po ľudskom zásahu.

Naša spoločnosť získala údaje o vás od tretích strán. Preto vám v tomto formulári poskytujeme nasledujúce informácie, ak sa vás týkajú:

 • vlastník a reprezentatívne údaje
 • Údaje o úradníkovi pre ochranu údajov (DPO), ak sa uplatňujú
 • účel a právny základ spracovania
 • kategórie zozbieraných údajov
 • príjemcovia údajov
 • zámer preniesť údaje do zahraničia
 • obdobie uchovávania alebo kritériá na určenie tohto obdobia
 • práva na prístup, odvolanie, opravu, vymazanie, prenosnosť, odvolanie súhlasu so spracovaním, obmedzenie
 • možnosť podať sťažnosť ručiteľovi
 • zdroj vašich údajov, ktorý je nasledovný:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • existencia automatizovaných rozhodovacích procesov a právo dotknutej osoby na to, aby sa rozhodnutia prijímali po ľudskom zásahu

Vaše údaje bude správca údajov uchovávať s ohľadom na zamýšľané účely tak dlho, ako je to potrebné na plnenie existujúceho vzťahu s vami a na zaručenie vzájomnej ochrany vašich práv na súde, ako aj na plnenie zákonných povinností vrátane daňových povinností. Údaje, ktoré nie sú potrebné na posledne uvedené účely, budú odstránené v maximálnej lehote stanovenej právom byť zabudnutý, ako je uvedené ďalej v tomto informačnom oznámení, alebo na vašu žiadosť aj v kratšej lehote, ak to nie je v rozpore s právami správcu údajov.

Údaje o dotknutej osobe, ktoré sa nemusia uchovávať na základe osobitnej právnej povinnosti, sa vymažú do 10 rokov.

Pokiaľ ide o logiku profilovania, spoločnosť vyhlasuje nasledovné: profilovanie sa vykonáva na zlepšenie zážitku z prehliadania, na účely anonymizovanej štatistickej analýzy, na komerčné účely alebo na prispôsobenie akéhokoľvek reklamného obsahu navrhovaného online alebo zasielaného.

 

C - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek môžete uplatniť tieto práva výslovne uznané nariadením:

 • Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu (Garante per la protezione dei dati personali), ak sa domnievate, že vaše právo bolo porušené.
 • Máte právo na zabezpečenie toho, aby vaše údaje boli vždy presné a aktuálne, a preto môžete kedykoľvek nahlásiť alebo požiadať o ich aktualizáciu.
 • Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, ak tomu nebránia právne ustanovenia alebo potreba chrániť práva držiteľa, a to aj na súde. V každom prípade žiadosť o odvolanie zakladá právo na obmedzenie spracovania.
 • Máte právo na prístup k svojim údajom spracúvaným prevádzkovateľom prostredníctvom písomnej žiadosti, a to aj v elektronickej forme. Je nevyhnutné, aby ste nám mohli preukázať svoju totožnosť, prípadne aj prostredníctvom prístupu do našich databáz prostredníctvom poverení, ktoré sa dajú jednoznačne priradiť k vašej osobe. Na bezplatný prístup máte nárok len jedenkrát, zatiaľ čo za ďalšie žiadosti vám môže byť účtovaný poplatok. Máte nárok na odpoveď do 30 dní od podania žiadosti. Máte právo na údaje vo formáte, ktorý možno vytlačiť.
 • Máte právo na opravu a aktualizáciu svojich údajov a môžete nás kedykoľvek požiadať o ich aktualizáciu a opravu, ak zistíte, že údaje, ktoré máme k dispozícii, sú neaktuálne alebo nesprávne. V záujme zabezpečenia aktuálnosti údajov vás žiadame, aby ste nám oznámili všetky užitočné zmeny.
 • Máte právo na vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že nejde o údaje, ktoré musí správca údajov uchovávať na splnenie osobitných zákonných povinností, ako sú napríklad povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, boj proti praniu špinavých peňazí alebo ochrana práv správcu údajov v súdnych sporoch.
 • Ak spochybníte presnosť svojich údajov alebo zákonnosť spracovania, alebo právo prevádzkovateľa na vymazanie vašich údajov, alebo ak namietate proti spracovaniu vašich údajov a prevádzkovateľ vašu námietku spochybní, máte právo na to, aby sa vaše údaje uložili, ale nespracúvali, s výnimkou rozsahu potrebného na vyriešenie sporu o údaje.
 • Ak správca zmení alebo vymaže všetky vaše údaje alebo ich časť, máte právo byť o tom informovaný a namietať proti zmene a vymazaniu.
 • Máte právo preniesť svoje údaje - uložené a spracované elektronicky - inému prevádzkovateľovi v rámci obmedzení uvedených v nariadení a za predpokladu, že je to technicky možné, a to takým spôsobom, aby ich tretie strany mohli ľahko čítať a získať. Údaje, ktoré máte právo preniesť (prenosnosť), zahŕňajú aj údaje vyplývajúce z automatického pozorovania vašej činnosti prostredníctvom IT služieb prevádzkovateľa, ako sú napríklad vyhľadávania a história vykonaných činností
 • Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov, proti profilovaniu, proti používaniu vašich údajov na priamy marketing, proti profilovaniu vo verejnom záujme alebo na vedecký či historický výskum alebo na štatistické účely.
 • Spoločnosť môže za určitých okolností prijať automatizované postupy, aby mohla prijímať rozhodnutia týkajúce sa vašej osoby, a to najmä s cieľom rozhodnúť, či a za akých podmienok s vami uzavrie zmluvy priamo alebo prostredníctvom tretích strán. V takom prípade máte právo požiadať, aby pred prijatím záväzného rozhodnutia vašu pozíciu v každom prípade preskúmal ľudský pracovník, ktorý vykoná vecné posúdenie. Použitie postupov automatizovaného rozhodovania môže mať za následok vaše vylúčenie z určitých návrhov, ponúk alebo práva na uzavretie zmlúv či využitie konkrétnych propagačných akcií.
 • Keďže vaše údaje sa môžu spracúvať na účely vykonávania činností elektronického obchodu, máte právo na to, aby sa vaše údaje spracúvali v súlade s najlepšími najmodernejšími IT postupmi. Na tento účel môžu byť vaše údaje odovzdané tretím stranám, aby mohli úplne alebo čiastočne vykonať technické a IT postupy na uzatvorenie zmluvy a plnenie zmluvy, ako sú napríklad servery tretích strán, poskytovatelia logistických a dopravných služieb. Na tento účel je vždy potrebný váš súhlas a v prípade, že nesúhlasíte so spracovaním údajov potrebných na uzatvorenie transakcií, spoločnosť vám nemusí byť schopná poskytnúť požadované služby. Súhlas so spracovaním nevyhnutných údajov musí byť oddelený od súhlasu so získavaním údajov, ktoré nie sú nevyhnutné, alebo na iné účely ako tie, ktoré súvisia s uzatváraním zmlúv v rámci elektronického obchodu.
 • Spoločnosť môže za určitých okolností spracúvať vaše údaje, aby s vami mohla komunikovať o obchodných alebo informačných či vzdelávacích iniciatívach (tzv. newslettery). V tomto prípade musí byť váš prípadný súhlas výslovný a oddelený od iných foriem súhlasu a svoj súhlas na tento účel môžete kedykoľvek odvolať.
 • Máte právo na konzultáciu pri posudzovaní bezpečnostných postupov spracovania a ochrany vašich údajov.

 

D - OZNÁMENIE OSÔB ZÚČASTNENÝCH NA SPRACOVANÍ Vaše údaje môžu spracúvať tieto osoby:

 1. [držiteľ] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. a P.IVA 03977800246
 2. [spoluvlastníci] Žiadne
 3. [zástupca] Neuplatňuje sa
 4. [zodpovedný]. Zoznam externých spracovateľov údajov nájdete na tomto odkaze
 5. [RDP/DPO] Nie je potrebné vymenovanie

 

E - AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Vaše požiadavky môžete uplatniť písomným oznámením na adresu spoločnosti VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) alebo na e-mailovú adresu info@tauroessiccatori.comalebo prípadne samostatne v rámci osobnej zóny, ktorá je vám elektronicky sprístupnená prostredníctvom jedinečného identifikátora.