privacybeleid

privacybeleid

INFORMATIEVE KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 13-14 VAN DE GDPR (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING) 2016/679

Overeenkomstig de aangegeven wetgeving zal deze verwerking gebaseerd zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en rechten.

Op grond van artikel 13 van de GDPR 2016/679 verstrekken wij u daarom de volgende informatie:

 

A - Persoonlijke gegevens (naam, achternaam, gegevens over het identiteitsbewijs en een kopie daarvan, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

TAURO ESSICCATORI SRL, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, informeert u over het gebruik ervan en over uw rechten, zodat u bewust uw toestemming kunt geven, indien vereist, en de rechten kunt uitoefenen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Verordening 679/2016, hierna: De Verordening) voorziet. Uw persoonsgegevens (aan ons verstrekt door u, door derden of afkomstig, binnen de grenzen van de wet, uit openbare lijsten) kunnen worden verwerkt voor de volgende uitdrukkelijk vermelde doeleinden: 1) Het nakomen van een contractuele verplichting (verkoop van goederen en diensten); 2) Het nakomen van wettelijke verplichtingen en voorschriften, waaronder die van fiscale aard (facturen, belastingaangiften, fiscale betalingen), sociale zekerheid (bescherming van de gezondheid van werknemers, verzekeringen en fiscale verplichtingen); 3) Het voorstellen van diensten of goederen aan de betrokkene (d.w.z. activiteiten voorafgaand aan het sluiten van een contract met een derde); 4) Het uitvoeren van profilering om directe of indirecte marketing voor te stellen; 5) Om periodieke commerciële, informatieve, educatieve mededelingen, nieuwsbrieven te versturen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking wordt gevormd door: A wettelijke verplichting of verordening, B overeenkomst met betrokkene of uitvoering van overeenkomst, C gerechtvaardigd belang van voor de verwerking verantwoordelijke of derde, E uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Hieronder specificeren wij de betekenis van de soorten doeleinden:

 1. bij wet: d.w.z. om te voldoen aan verplichtingen die zijn vastgelegd in de wet, in een verordening, in de wetgeving van de Europese Unie en in bepalingen die zijn uitgevaardigd door autoriteiten die daartoe bij wet zijn gemachtigd of door bevoegde toezichthoudende of controleorganen (in dit geval is uw toestemming niet nodig, aangezien de verwerking van de gegevens verband houdt met de naleving van dergelijke verplichtingen/bepalingen). Tot de wettelijk verwerkte gegevens behoren gegevens die verband houden met belastingvoorschriften of voor antiwitwasregisters.
 2. contractuele en, meer in het algemeen, administratief-boekhoudkundige doeleinden, d.w.z. om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten waarbij u partij bent of om, voorafgaand aan het sluiten van het contract, te voldoen aan uw specifieke verzoeken, ook door middel van technieken voor communicatie op afstand, met inbegrip van een speciaal telefonisch callcenter (in welk geval uw toestemming niet vereist is, aangezien de verwerking van de gegevens functioneel is voor het beheer van de relatie of de uitvoering van de verzoeken). Deze verwerking omvat ook het doel dat voortvloeit uit de bescherming van wederzijdse belangen in rechte en voor fiscale doeleinden of voor andere wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van antiwitwasregisters, indien van toepassing.
 3. directe commerciële: gegevensverwerkingsactiviteiten die tot doel hebben u informatie te verstrekken en u informatief, commercieel en reclamemateriaal toe te sturen (onder meer door middel van technieken voor communicatie op afstand, zoals, maar niet beperkt tot, post, telefoongesprekken, ook via geautomatiseerde oproepsystemen, faxen, elektronische post, SMS- of MMS-berichten of andere) over producten, diensten of initiatieven van de onderneming, om deze te promoten, om directe verkoopacties uit te voeren, om marktonderzoek te verrichten, om de kwaliteit van de aan u aangeboden producten of diensten te verifiëren (onder meer door telefoongesprekken of het verzenden van vragenlijsten). De verwerking van deze gegevens kan worden uitgevoerd met uw optionele toestemming of op basis van het legitieme belang van het bedrijf wanneer dit niet in strijd wordt geacht en beoordeeld met uw rechten.
 4. Profilering: gegevensverwerkingsactiviteiten gericht op het optimaliseren van het commerciële aanbod (ook door middel van gerichte en geselecteerde analyses), om gerichte commerciële communicatie uit te voeren, om statistisch onderzoek te doen, om een of meer profielen op u toe te passen (om passende commerciële beslissingen te nemen of om, opnieuw voor commerciële doeleinden, uw persoonlijke voorkeuren, gedrag en attitudes te analyseren of te voorspellen). (In dit geval is uw toestemming facultatief en heeft zij geen invloed op het onderhouden van relaties met het bedrijf).
 5. indirect commercieel: d.w.z. door uw gegevens mee te delen aan derden voor het uitvoeren van hun eigen autonome commerciële activiteiten zoals aangegeven in punt 3 hierboven (in dit geval is uw toestemming facultatief en doet ze geen afbreuk aan het onderhouden van relaties met het bedrijf)
 6. postcommercieel: d.w.z. om na de beëindiging of terugtrekking van de relatie met het bedrijf de redenen voor de onderbreking van de relatie te onderzoeken. (In dit geval is uw toestemming facultatief en doet ze geen afbreuk aan het behoud van de relatie met het bedrijf)

Speciale gevallen van gegevens:

 1. Bijzondere", ook wel "gevoelige" gegevens genoemd, d.w.z. persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens die bestemd zijn om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens die de gezondheid, het seksleven of de seksuele gerichtheid van de persoon betreffen (artikel 9 van de verordening) of die betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (artikel 10 van de verordening). Dergelijke gegevens mogen alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden verwerkt indien een van de in artikel 9, lid 2, en artikel 10 van de verordening genoemde redenen van toepassing is. De toestemming is vrij en facultatief, maar een weigering om toestemming te verlenen zou de uitvoering van een of meer door u aan het bedrijf gevraagde activiteiten in gevaar kunnen brengen die specifiek betrekking hebben op feiten waarvoor de verwerking van dit soort gegevens onontbeerlijk is.
 2. De toestemming voor de verwerking van uw gegevens kan bindend zijn voor het sluiten van overeenkomsten met de verantwoordelijke voor de verwerking of met derden. Alleen gegevens waarvan de verwerking onontbeerlijk is voor het sluiten van een overeenkomst kunnen bindend zijn voor het sluiten van de overeenkomst, terwijl u vrijelijk toestemming kunt geven of onthouden voor gegevens die niet onontbeerlijk zijn, en met name voor profilering, commerciële communicatie, marketing.
 3. uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangegeven doeleinden. Zij kunnen met name worden doorgegeven aan derde landen onder voorbehoud van een passendverklaring of, bij gebreke daarvan, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming.

 

B - METHODEN VOOR GEGEVENSVERWERKING.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats door middel van handmatige/ papieren archiveringsinstrumenten en door middel van elektronische en geautomatiseerde instrumenten, op een wijze die strikt verband houdt met bovengenoemde doeleinden. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kan de verwerking ook plaatsvinden door middel van profilering of gegevensvergelijking. Het bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om het risico van verlies, beschadiging of verduistering van uw gegevens te voorkomen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat ze binnen een redelijke termijn worden hersteld in geval van een inbreuk op de gegevens.

De verwerking wordt zodanig uitgevoerd dat de veiligheid, de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden gewaarborgd.

Binnen het bedrijf kunnen uw persoonsgegevens ter kennis komen van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker:

 • werknemers, managers en directeuren of partners van de onderneming die een administratieve, collaboratieve of commerciële functie hebben of volgens de wet of het huishoudelijk reglement van de onderneming hebben die onderworpen is aan zelfstandige contracten die binnen de structuur van de onderneming opereren. Dit personeel heeft van de onderneming een adequate opleiding en instructies gekregen om de opslag, het onderhoud, de bijwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Toestemming voor verwerking door dergelijk personeel is niet vereist, aangezien dit inherent is aan de noodzakelijke modaliteiten waarin de wet voorziet.
 • Buiten het bedrijf kunnen uw gegevens worden verwerkt door:
 • medewerkers met arbeidscontracten zonder personeel die buiten het bedrijf werken
 • commerciële werknemers met een arbeidsovereenkomst buiten de onderneming
 • adviseurs van welke aard ook (advocaten, registeraccountants, ingenieurs, architecten, arbeidsadviseurs of andere al dan niet in beroepsregisters ingeschreven beroepsbeoefenaren), die technische, ondersteunende (met name: juridische diensten, IT-diensten, scheepvaart) en bedrijfscontroletaken namens de vennootschap verrichten.
 • Met het oog op de bovengenoemde doeleinden kan de vennootschap mededelen of anderszins doorgeven
 • Uw gegevens aan bepaalde subjecten, waaronder buitenlandse, die de ontvangen gegevens zullen gebruiken als autonome medeverantwoordelijken, tenzij zij door het bedrijf zijn aangewezen als "verwerkingsverantwoordelijken" voor hun specifieke bevoegdheid. Het is uw recht om de lijst van derden aan wie dergelijke gegevens worden doorgegeven op te vragen en te verkrijgen.
 • Overheidsinstanties of -administraties om wettelijke verplichtingen na te komen

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking de verwerking van uw gegevens delegeert aan andere subverwerkers, die op hun beurt instructies krijgen over de correcte verwerking van de gegevens.

Aangezien de door u verstrekte gegevens kunnen bestaan uit zogenaamde "bijzondere" gegevens, ook bekend als "gevoelige" gegevens overeenkomstig artikel 9 van de Europese verordening, d.w.z. gegevens over ras, gezondheid, seksuele geaardheid of gewoonten, politieke, vakbonds-, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, of strafrechtelijke veroordelingen (artikel 10 van de verordening), kan de verwerking plaatsvinden met uw voorafgaande schriftelijke toestemming en voor de in dit verwerkingsformulier aangegeven doeleinden, behalve in gevallen van verwerking die door de verordening als rechtmatig worden aangemerkt.

Uw gegevens kunnen worden onderworpen aan profilering, d.w.z. het verzamelen en samenvoegen van gegevens over u om passende zakelijke beslissingen te nemen of om uw persoonlijke voorkeuren, gedrag en attitudes te analyseren of te voorspellen. Profilering kan plaatsvinden a) met uw toestemming b) op basis van het legitieme belang van ons bedrijf. Het niet geven van toestemming voor profilering heeft normaal gesproken geen invloed op het goede verloop van de relatie op grond waarvan uw gegevens worden verwerkt. Het uitvoeren van profileringsactiviteiten kan uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot de aanbiedingen van ons bedrijf in gevaar brengen.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan het buitenland. Als dit binnen de Europese Unie gebeurt, worden uw gegevens op dezelfde manier verwerkt als in Italië. Als ze worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, worden ze verwerkt in overeenstemming met uw rechten op grond van de Europese verordening. Als uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden doorgegeven, kunnen ze worden verwerkt door entiteiten die de eerbiediging van de door de Europese verordening verleende rechten garanderen door vrijwillige naleving van algemene maatregelen.

De gegevens worden in ieder geval overgedragen met middelen die de bescherming van deze gegevens tegen indringing door derden waarborgen.

Uw gegevens zijn rechtstreeks bij u verzameld:

 • gegevens van de houder en de vertegenwoordiger
 • gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 • doel en rechtsgrondslag van de verwerking
 • ontvangers van gegevens
 • voornemen tot doorgifte van gegevens naar het buitenland
 • duur van de bewaringstermijn of criteria om de duur te bepalen
 • recht op toegang, rectificatie, annulering, bezwaar tegen verwerking, portabiliteit
 • recht op herroeping van de verwerking, indien mogelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is
 • mogelijkheid om klachten in te dienen bij de autoriteit (Garante)
 • of de gegevens verplicht zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of bij wet, en de gevolgen indien geen toestemming wordt gegeven
 • of de gegevens aan profilering zijn of zullen worden onderworpen en, zo ja, de logica van de profilering
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en het recht van de betrokkene op besluitvorming na menselijke tussenkomst.

Ons bedrijf heeft gegevens over u verkregen van derden. Daarom verstrekken wij u in dit formulier de volgende informatie, voor zover die voor u van toepassing is:

 • eigenaar en representatieve gegevens
 • Gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), indien van toepassing
 • doel en rechtsgrondslag van de verwerking
 • categorieën van verzamelde gegevens
 • ontvangers van gegevens
 • voornemen tot doorgifte van gegevens naar het buitenland
 • bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de termijn
 • recht op toegang, herroeping, rectificatie, uitwissing, portabiliteit, intrekking van de toestemming voor verwerking, beperking
 • mogelijkheid van een klacht bij de borg
 • de bron van uw gegevens:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en het recht van de betrokkene op besluitvorming na menselijke tussenkomst

Uw gegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard, voor de beoogde doeleinden, zo lang als nodig is voor de uitvoering van de bestaande relatie met u en om de wederzijdse bescherming van uw rechten in rechte te kunnen waarborgen, alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de laatstgenoemde doeleinden zullen worden verwijderd binnen de maximumtermijn die is voorzien in het recht om te worden vergeten, zoals verderop in deze informatiemededeling aangegeven, of, op uw verzoek, zelfs binnen een kortere termijn indien dit niet in strijd is met de rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gegevens van de betrokkene die op grond van een specifieke wettelijke verplichting niet hoeven te worden bewaard, worden binnen 10 jaar gewist.

Met betrekking tot de profileringslogica verklaart het bedrijf het volgende: profilering wordt uitgevoerd om de surfervaring te verbeteren, voor anonieme statistische analyse, voor commerciële doeleinden of om de online voorgestelde of verzonden reclame-inhoud te personaliseren.

 

C - RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kunt te allen tijde de volgende uitdrukkelijk door de verordening erkende rechten uitoefenen:

 • U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit (Garante per la protezione dei dati personali) indien u van mening bent dat uw recht is geschonden.
 • U hebt het recht ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd accuraat en actueel zijn en u kunt daarom te allen tijde melden of verzoeken om bijwerking ervan.
 • U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken indien wettelijke bepalingen of de noodzaak om de rechten van de houder te beschermen dit niet verhinderen, ook niet in rechte. In elk geval geeft het verzoek om herroeping aanleiding tot het recht op beperking van de verwerking.
 • U hebt het recht op toegang tot uw door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkte gegevens door middel van een schriftelijk verzoek, ook in elektronische vorm. Het is absoluut noodzakelijk dat u ons een bewijs van uw identiteit kunt verstrekken, eventueel ook door middel van toegang tot onze databanken via geloofsbrieven die uniek naar u kunnen worden verwezen. U hebt slechts één keer recht op gratis toegang; voor volgende verzoeken kan een vergoeding worden gevraagd. U hebt recht op een antwoord binnen 30 dagen na uw verzoek. U hebt recht op een afdrukbare versie van uw gegevens.
 • U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren en bijwerken, en u kunt ons te allen tijde verzoeken om deze bij te werken en te corrigeren indien u constateert dat de gegevens waarover wij beschikken verouderd of onjuist zijn. Om ervoor te zorgen dat de gegevens up-to-date zijn, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van nuttige wijzigingen.
 • U hebt het recht op verwijdering van uw gegevens, mits het niet gaat om gegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking moet bewaren met het oog op specifieke wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit belastingvoorschriften, antiwitwasmaatregelen of de bescherming van de rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking in rechtszaken.
 • Indien u de juistheid van uw gegevens, of de rechtmatigheid van de verwerking, of het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking om uw gegevens te wissen, betwist, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en de verantwoordelijke voor de verwerking uw bezwaar betwist, hebt u het recht uw gegevens te laten opslaan maar niet te laten verwerken, behalve voor zover dat nodig is om het geschil over de gegevens op te lossen.
 • Indien de verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens geheel of gedeeltelijk wijzigt of verwijdert, hebt u het recht hiervan in kennis te worden gesteld en bezwaar te maken tegen de wijziging en verwijdering.
 • U hebt het recht om uw - elektronisch opgeslagen en verwerkte - gegevens over te dragen aan een andere exploitant, binnen de door de verordening aangegeven grenzen, en mits dit technisch mogelijk is, op zodanige wijze dat zij gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen en verkregen. De gegevens die u mag overdragen (overdraagbaarheid) omvatten ook de gegevens die voortvloeien uit de automatische waarneming van uw activiteit via de IT-diensten van de verantwoordelijke, zoals opzoekingen en de geschiedenis van de uitgevoerde activiteiten.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, tegen profilering, tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing, tegen profilering in het algemeen belang of voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden geautomatiseerde procedures toepassen om beslissingen over u te nemen en met name om te beslissen of en onder welke voorwaarden rechtstreeks of via derden contracten met u worden gesloten. In dat geval hebt u het recht te verzoeken dat uw positie, voordat een bindend besluit wordt genomen, in ieder geval wordt onderzocht door een menselijke operator die een inhoudelijke beoordeling uitvoert. Het gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocedures kan ertoe leiden dat u wordt uitgesloten van bepaalde voorstellen, aanbiedingen of het recht om contracten te sluiten of van bepaalde promoties te profiteren.
 • Aangezien uw gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van e-commerce activiteiten, heeft u er recht op dat uw gegevens worden verwerkt volgens de beste state-of-the-art IT-procedures. Daartoe kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden voor het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van technische en IT-procedures voor het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract, zoals bijvoorbeeld externe servers, logistieke en transportdienstverleners. Uw toestemming voor dit doel is altijd noodzakelijk en indien u niet instemt met de verwerking van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van transacties, is het mogelijk dat de Vennootschap u de gevraagde diensten niet kan leveren. De toestemming voor de verwerking van onontbeerlijke gegevens moet gescheiden zijn van de toestemming voor het verkrijgen van gegevens die niet onontbeerlijk zijn of voor andere doeleinden dan die welke verband houden met het sluiten van e-commerce contracten.
 • Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden uw gegevens verwerken om met u te communiceren over commerciële of informatieve of educatieve initiatieven (zogenaamde nieuwsbrieven). In dit geval moet uw toestemming, indien nodig, expliciet zijn en gescheiden van andere vormen van toestemming en kunt u uw toestemming voor dit doel te allen tijde intrekken.
 • U hebt het recht geraadpleegd te worden bij de beoordeling van de beveiligingsprocedures voor de verwerking en bescherming van uw gegevens.

 

D - INDICATIE VAN DE BIJ DE VERWERKING BETROKKEN PERSONEN Uw gegevens kunnen door de volgende personen worden verwerkt:

 1. [eigenaar] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. en P.IVA 03977800246
 2. [geen
 3. [Niet van toepassing
 4. [verantwoordelijk]. Volg deze link voor de lijst van externe gegevensverwerkers
 5. [RDP/DPO] Geen afspraak nodig

 

E - HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Uw verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bedrijf op het adres VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) of op het e-mailadres info@tauroessiccatori.comof, indien van toepassing, autonoom binnen de persoonlijke ruimte die u elektronisch ter beschikking wordt gesteld door middel van een unieke identificatiecode.