integritetspolicy

integritetspolicy

INFORMATIONSMEDDELANDE I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 13-14 I GDPR (ALLMÄN DATASKYDDSFÖRORDNING) 2016/679

I enlighet med den lagstiftning som anges kommer denna behandling att baseras på principerna om korrekthet, laglighet, öppenhet och skydd av din integritet och dina rättigheter.

I enlighet med artikel 13 i GDPR 2016/679 ger vi dig därför följande information:

 

A - Personuppgifter (namn, efternamn, uppgifter om identitetshandlingar och kopia av dessa, telefonnummer, e-postadress etc.) kommer att tillhandahållas vid tidpunkten för medlemskapet beroende på vilken typ av förening som begärs

TAURO ESSICCATORI SRL, som registeransvarig för dina personuppgifter, informerar dig om deras användning och dina rättigheter, så att du medvetet kan uttrycka ditt samtycke, där så krävs, och utöva de rättigheter som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen (europeisk förordning 679/2016, nedan: förordningen). Dina personuppgifter (som du tillhandahåller oss, som tillhandahålls av tredje part eller som, inom lagens gränser, härrör från offentliga förteckningar) får behandlas för följande uttryckligen angivna ändamål: 1) Fullgöra en avtalsförpliktelse (försäljning av varor och tjänster); 2) Fullgöra rättsliga skyldigheter och bestämmelser, inklusive sådana av skattemässig karaktär (fakturor, skattedeklarationer, skattebetalningar), social trygghet (anställdas hälsoskydd, försäkring och skattemässiga skyldigheter); 3) Föreslå tjänster eller varor till den registrerade (dvs. aktiviteter innan ett avtal ingås med en tredje part); 4) Utföra profilering för att föreslå direkt eller indirekt marknadsföring; 5) För att skicka periodiska kommersiella, informativa, pedagogiska meddelanden, nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av: A Rättslig förpliktelse eller förordning, B Avtal med den registrerade eller fullgörande av avtal, C Personuppgiftsansvarigs eller tredje parts berättigade intresse, E Den registrerades uttryckliga samtycke

Nedan anger vi betydelsen av de olika typerna av ändamål:

 1. enligt lag: dvs. för att uppfylla skyldigheter som fastställs i lag, förordning, Europeiska unionens lagstiftning samt bestämmelser som utfärdats av myndigheter som har befogenhet att göra detta enligt lag eller av behöriga tillsyns- eller kontrollorgan (i detta fall är ditt samtycke inte nödvändigt eftersom behandlingen av uppgifterna är relaterad till efterlevnaden av sådana skyldigheter/bestämmelser). Bland de uppgifter som behandlas enligt lag finns de som rör skatteregler eller register för bekämpning av penningtvätt.
 2. Avtalsändamål och, mer allmänt, administrativa och redovisningsmässiga ändamål, dvs. för att fullgöra skyldigheter som följer av avtal i vilka du är part eller för att, innan avtalet ingås, uppfylla dina specifika önskemål, även med hjälp av tekniker för distanskommunikation, inklusive ett särskilt callcenter (i vilket fall ditt samtycke inte krävs, eftersom behandlingen av uppgifterna är funktionell för förvaltningen av förhållandet eller genomförandet av förfrågningarna). Sådan behandling omfattar även syftet att skydda ömsesidiga intressen i domstol och för skatteändamål eller för andra rättsliga skyldigheter som t.ex. att föra register mot penningtvätt i tillämpliga fall.
 3. Direktreklam: Databehandling som syftar till att ge dig information och skicka dig informativt, kommersiellt och reklammaterial (även med hjälp av tekniker för distanskommunikation som, men inte begränsat till, post, telefonsamtal, även genom automatiserade samtalssystem, telefax, e-post, SMS eller MMS eller annat) om produkter, tjänster eller initiativ från företaget, för att främja dessa, genomföra direktförsäljning, utföra marknadsundersökningar, kontrollera kvaliteten på produkter eller tjänster som erbjuds dig (även genom telefonsamtal eller utskick av frågeformulär). Behandlingen av sådana uppgifter kan utföras med ditt frivilliga samtycke eller på grundval av företagets legitima intresse där det anses och utvärderas att det inte står i konflikt med dina rättigheter.
 4. Profilering: databehandling som syftar till att optimera det kommersiella erbjudandet (även med hjälp av riktade och utvalda analyser), för att genomföra riktad kommersiell kommunikation, för att utföra statistisk forskning, för att tillämpa en eller flera profiler på dig (i syfte att fatta lämpliga kommersiella beslut eller för att analysera eller förutsäga, återigen för kommersiella ändamål, dina personliga preferenser, beteende och attityder). (I detta fall är ditt samtycke frivilligt och påverkar inte upprätthållandet av relationerna med företaget).
 5. indirekt kommersiell verksamhet: dvs. genom att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att de ska kunna bedriva sin egen självständiga kommersiella verksamhet enligt punkt 3 ovan (i detta fall är ditt samtycke frivilligt och påverkar inte upprätthållandet av förbindelserna med företaget)
 6. Postkommersiellt: dvs. för att, efter att relationen med företaget har avslutats eller upphört, undersöka orsakerna till avbrottet i relationen. (I detta fall är ditt samtycke frivilligt och påverkar inte upprätthållandet av relationerna med företaget)

Särskilda fall av data:

 1. Särskilda" även kallade "känsliga" uppgifter, dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller sexuell läggning för personen (artikel 9 i förordningen) eller om brottmålsdomar och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder (artikel 10 i förordningen). Sådana uppgifter får endast behandlas med ditt uttryckliga skriftliga samtycke om ett av de skäl som anges i artikel 9.2 och artikel 10 i förordningen är tillämpligt. Samtycket är fritt och frivilligt, men vägran att ge samtycke kan äventyra utförandet av en eller flera aktiviteter som du har begärt från företaget och som specifikt rör fakta för vilka det är nödvändigt att behandla denna typ av uppgifter.
 2. Samtycke till behandling av dina uppgifter kan vara bindande för att ingå avtal med den personuppgiftsansvarige eller tredje part. Endast uppgifter vars behandling är nödvändig för att ingå ett avtal kan vara bindande för ingåendet av avtalet, medan du fritt kan ge eller neka samtycke för uppgifter som inte är nödvändiga, och i synnerhet för profilering, kommersiell kommunikation och marknadsföring.
 3. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje part för de ändamål som anges av den personuppgiftsansvarige. I synnerhet kan de överföras till tredjeländer som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller, om så inte är fallet, med ditt uttryckliga samtycke.

 

B - METODER FÖR DATABEHANDLING.

Behandlingen av dina uppgifter sker med hjälp av manuella arkiv eller pappersarkiv och med hjälp av elektroniska och automatiserade instrument, på ett sätt som är strikt kopplat till de ovan nämnda ändamålen. Om du har gett ditt samtycke kan behandlingen också ske med hjälp av profilering eller jämförelse av uppgifter. Bolaget har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga och begränsa risken för förlust, försämring eller förskingring av dina uppgifter och för att säkerställa att de återställs inom en rimlig tidsram i händelse av ett dataintrång.

Behandlingen sker på ett sådant sätt att säkerheten, skyddet och sekretessen för dina uppgifter garanteras.

Inom företaget kan dina personuppgifter komma till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kännedom:

 • anställda, chefer och styrelseledamöter eller partners i företaget som har eller innehar enligt lag eller företagets stadgar administrativa, samarbetsmässiga eller kommersiella roller som omfattas av egenföretagaravtal som verkar inom företagsstrukturen. Sådan personal har fått adekvat utbildning och instruktioner av företaget för att skydda lagring, underhåll, uppdatering och säkerhet och sekretess för dina uppgifter. Samtycke till behandling av sådan personal krävs inte eftersom det är inneboende i de nödvändiga modaliteter som föreskrivs i lag.
 • Utanför företaget kan dina uppgifter behandlas av:
 • medarbetare med anställningsavtal som inte gäller anställda och som verkar utanför företagets anläggningar
 • kommersiella anställda med ett icke-anställningsavtal som arbetar utanför företagets anläggningar
 • Konsulter av alla slag (advokater, auktoriserade revisorer, ingenjörer, arkitekter, arbetskonsulter eller andra yrkesutövare som är registrerade eller inte registrerade i yrkesregister) som utför tekniska uppgifter, stödtjänster (särskilt juridiska tjänster, IT-tjänster, frakt) och uppgifter som rör affärsstyrning på företagets vägnar.
 • För att uppnå ovanstående syften får bolaget kommunicera eller på annat sätt överföra
 • Dina uppgifter till vissa personer, inklusive utländska, som kommer att använda de mottagna uppgifterna som självständiga medansvariga, såvida de inte har utsetts av företaget som "ansvariga personer" för behandling för deras specifika kompetens. Du har rätt att begära och erhålla en förteckning över de tredje parter till vilka sådana uppgifter överförs.
 • Offentliga organ eller förvaltningar för att uppfylla rättsliga skyldigheter

Det är möjligt att den personuppgiftsansvarige delegerar behandlingen av dina uppgifter till andra underbiträden, som i sin tur instrueras om hur uppgifterna ska behandlas på ett korrekt sätt

Eftersom de uppgifter du lämnar kan bestå av så kallade "särskilda" uppgifter, även kända som "känsliga" uppgifter enligt artikel 9 i EU-förordningen, dvs. uppgifter om ras, hälsa, sexuell läggning eller vanor, politiska, fackliga, religiösa eller filosofiska övertygelser eller brottmålsdomar (artikel 10 i förordningen), får behandlingen ske med ditt föregående skriftliga samtycke och för de ändamål som anges i detta behandlingsformulär, utom i fall av behandling som definieras som laglig enligt förordningen.

Dina uppgifter kan bli föremål för profilering, dvs. insamling och sammanställning av uppgifter om dig för att fatta lämpliga affärsbeslut eller för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser, beteenden och attityder. Profilering kan ske a) med ditt samtycke b) på grundval av vårt företags berättigade intresse. Underlåtenhet att ge samtycke till profilering påverkar normalt inte den smidiga utvecklingen av det förhållande enligt vilket dina uppgifter behandlas. Utförandet av profileringsaktiviteter kan äventyra dina rättigheter och möjligheter med avseende på vårt företags erbjudanden.

Dina uppgifter kan komma att överföras till ett annat land. Om detta sker inom Europeiska unionen kommer dina uppgifter att behandlas på samma sätt som i Italien. Om de överförs till länder utanför Europeiska unionen kommer de att behandlas i enlighet med dina rättigheter enligt den europeiska förordningen. Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU kan de behandlas av enheter som garanterar respekten för de rättigheter som anges i den europeiska förordningen genom frivillig efterlevnad av samma allmänna åtgärder.

Uppgifterna kommer under alla omständigheter att överföras på ett sätt som garanterar att uppgifterna skyddas mot intrång från tredje part.

Dina uppgifter har samlats in direkt från dig och vi ger dig därför följande information i detta formulär där det är tillämpligt:

 • uppgifter om innehavare och företrädare
 • Uppgifter om dataskyddsombudet
 • ändamål och rättslig grund för behandlingen
 • mottagare av uppgifter
 • avsikt att överföra uppgifter till utlandet
 • Lagringsperiodens längd eller kriterier för att fastställa längden.
 • rätt till tillgång, rättelse, annullering, invändning mot behandling, portabilitet
 • rätt att avbryta behandlingen om det är möjligt, utom när det krävs enligt lag
 • möjlighet att lämna in klagomål till myndigheten (Garante)
 • Om uppgifterna är obligatoriska för att fullgöra ett avtal, eller enligt lag, och konsekvenserna om samtycke inte ges.
 • Om uppgifterna är eller kommer att bli föremål för profilering och, om så är fallet, logiken för profileringen.
 • Förekomsten av automatiserade beslutsprocesser och den registrerades rätt att få beslut fattade efter mänsklig inblandning.

Vårt företag har erhållit uppgifter om dig från tredje part. Vi ger dig därför följande information i detta formulär, om det är tillämpligt för dig:

 • uppgifter om ägare och företrädare
 • Uppgifter om dataskyddsombudet (DPO) i tillämpliga fall
 • ändamål och rättslig grund för behandlingen
 • Kategorier av insamlade uppgifter.
 • mottagare av uppgifter
 • avsikt att överföra uppgifter till utlandet
 • lagringstid eller kriterier för att fastställa lagringstiden
 • rätt till tillgång, återkallande, rättelse, radering, portabilitet, återkallande av samtycke till behandling, begränsning
 • möjlighet till reklamation till borgensmannen
 • källan till era uppgifter, som är följande:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • Förekomsten av automatiserade beslutsprocesser och den registrerades rätt att få beslut fattade efter mänsklig inblandning.

Dina uppgifter kommer att sparas av den personuppgiftsansvarige, med avseende på de avsedda ändamålen, så länge som det är nödvändigt för att fullgöra den befintliga relationen med dig och för att kunna garantera ömsesidigt skydd av dina rättigheter i domstol samt för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive skattemässiga skyldigheter. Uppgifter som inte är nödvändiga för de senare ändamålen kommer att tas bort inom den maximala tidsperiod som anges i rätten att bli bortglömd, vilket anges längre fram i detta informationsmeddelande, eller, på din begäran, även inom en kortare tidsperiod om detta inte strider mot den personuppgiftsansvariges rättigheter.

Uppgifter om den registrerade som inte behöver lagras på grund av en specifik rättslig skyldighet kommer att raderas inom 10 år

När det gäller profileringslogik förklarar företaget följande: profilering utförs för att förbättra surfupplevelsen, för anonymiserade statistiska analysändamål, för kommersiella ändamål eller för att anpassa allt reklaminnehåll som föreslås online eller skickas.

 

C - DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva följande rättigheter som uttryckligen erkänns i förordningen:

 • Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den nationella myndigheten (Garante per la protezione dei dati personali) om du anser att dina rättigheter har kränkts
 • Du har rätt att se till att dina uppgifter alltid är korrekta och uppdaterade och du kan därför när som helst rapportera eller begära att de uppdateras
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter om detta inte förhindras av rättsliga bestämmelser eller behovet av att skydda innehavarens rättigheter, inklusive i domstol. I vilket fall som helst ger begäran om återkallelse upphov till rätten till begränsning av behandlingen.
 • Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige genom en skriftlig begäran, även i elektronisk form. Det är nödvändigt att du kan styrka din identitet, eventuellt också genom att få tillgång till våra databaser med hjälp av inloggningsuppgifter som unikt kan kopplas till dig. Du har rätt till kostnadsfri tillgång för en enda gång, medan du kan debiteras en avgift för efterföljande förfrågningar. Du har rätt att få ett svar inom 30 dagar efter din begäran. Du har rätt att få dina uppgifter i utskrivbart format.
 • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade och uppdaterade, och du kan när som helst be oss att uppdatera och korrigera dem om du upptäcker att de uppgifter vi har är inaktuella eller felaktiga. För att säkerställa att uppgifterna är aktuella ber vi dig att meddela oss om eventuella användbara ändringar.
 • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade, förutsatt att det inte rör sig om uppgifter som den personuppgiftsansvarige måste spara för att uppfylla särskilda rättsliga skyldigheter, t.ex. skyldigheter som följer av skatteregler, bekämpning av penningtvätt eller för att skydda den personuppgiftsansvariges rättigheter i tvistemål.
 • Om du bestrider att dina uppgifter är korrekta, att behandlingen är laglig eller att den registeransvarige har rätt att radera dina uppgifter, eller om du invänder mot behandlingen av dina uppgifter och den registeransvarige bestrider din invändning, har du rätt att få dina uppgifter lagrade men inte behandlade utom i den utsträckning som är nödvändig för att lösa tvisten om uppgifterna.
 • Om den personuppgiftsansvarige ändrar eller raderar alla eller delar av dina uppgifter har du rätt att bli informerad och att invända mot ändringen och raderingen
 • Du har rätt att överföra dina uppgifter - lagrade och behandlade elektroniskt - till en annan operatör, inom de gränser som anges i förordningen, och förutsatt att det är tekniskt genomförbart, på ett sådant sätt att de lätt kan läsas och förvärvas av tredje part. De uppgifter som du har rätt att överföra (portabilitet) omfattar även uppgifter som härrör från automatisk observation av din verksamhet genom den personuppgiftsansvariges IT-tjänster, såsom sökningar och historik över utförda aktiviteter.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, mot profilering, mot användning av dina uppgifter för direkt marknadsföring, mot profilering av allmänt intresse eller för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
 • Företaget kan under vissa omständigheter använda automatiserade förfaranden för att fatta beslut som rör dig och i synnerhet för att besluta om och på vilka villkor avtal ska ingås med dig direkt eller via tredje part. I detta fall har du rätt att begära att din ståndpunkt, innan ett bindande beslut fattas, i alla händelser granskas av en mänsklig operatör som utför en materiell bedömning. Användningen av automatiserade beslutsförfaranden kan leda till att du utesluts från vissa förslag, erbjudanden eller rätten att ingå avtal eller dra nytta av särskilda kampanjer.
 • Eftersom dina uppgifter kan komma att behandlas i syfte att genomföra e-handelsaktiviteter har du rätt att få dina uppgifter behandlade i enlighet med de bästa och modernaste IT-förfarandena. För detta ändamål kan dina uppgifter överföras till tredje part för att, helt eller delvis, utföra tekniska och IT-förfaranden för ingående av avtalet och genomförandet av avtalet, såsom till exempel tredje parts servrar, logistik- och transporttjänstleverantörer. Ditt samtycke för detta ändamål är alltid nödvändigt och om du inte samtycker till behandlingen av de uppgifter som krävs för att ingå transaktioner kan företaget kanske inte förse dig med de begärda tjänsterna. Samtycke till behandling av nödvändiga uppgifter måste vara skilt från samtycke till insamling av uppgifter som inte är nödvändiga eller för andra ändamål än de som är relaterade till ingåendet av e-handelsavtal.
 • Företaget kan, under vissa omständigheter, behandla dina uppgifter för att kommunicera med dig om kommersiella eller informativa eller utbildningsinitiativ (så kallade nyhetsbrev). I detta fall måste ditt samtycke, om nödvändigt, vara uttryckligt och separat från andra former av samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke för detta ändamål.
 • Du har rätt att rådfrågas vid bedömningen av säkerhetsförfaranden för behandling och skydd av dina uppgifter.

 

D - ANGIVELSE AV DE PERSONER SOM ÄR DELTAGNA I BEHANDLINGEN Dina uppgifter kan komma att behandlas av följande personer:

 1. [ägare] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. och P.IVA 03977800246
 2. [gemensamma innehavare] Inga
 3. [representant] Ej tillämpligt
 4. [ansvarig]. Följ denna länk för listan över externa personuppgiftsbiträden
 5. [RDP/DPO] Inget behov av möte

 

E - HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

Dina önskemål kan framföras skriftligen till företagets adress VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) eller till e-postadressen info@tauroessiccatori.comeller, om tillämpligt, självständigt inom det personliga område som gjorts tillgängligt för dig elektroniskt med hjälp av en unik identifierare.