politica de confidențialitate

politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 13-14 DIN GDPR (REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR) 2016/679

În conformitate cu legislația indicată, această prelucrare se va baza pe principiile corectitudinii, legalității, transparenței și protecției vieții private și a drepturilor dumneavoastră.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 13 din GDPR 2016/679, vă punem la dispoziție următoarele informații:

 

A - Datele cu caracter personal (nume, prenume, detalii ale actului de identitate și copie a acestuia, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.), vor fi furnizate la momentul aderării, în funcție de tipul de asociație solicitat

TAURO ESSICCATORI SRL, în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informează cu privire la utilizarea acestora și la drepturile dumneavoastră, astfel încât să vă puteți exprima în cunoștință de cauză consimțământul, acolo unde este necesar, și să vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul european 679/2016, denumit în continuare: Regulamentul). Datele dumneavoastră cu caracter personal (furnizate de dumneavoastră, de către terți sau provenind, în limitele legii, din liste publice) pot fi prelucrate în următoarele scopuri expres menționate: 1) Îndeplinirea unei obligații contractuale (vânzare de bunuri și servicii); 2) Îndeplinirea obligațiilor și reglementărilor legale, inclusiv cele de natură fiscală (facturi, declarații fiscale, plăți de impozite), de securitate socială (protecția sănătății angajaților, asigurări și obligații fiscale); 3) Propunerea de servicii sau bunuri către persoana vizată (adică activități premergătoare încheierii unui contract cu o terță parte); 4) Realizarea de profilare pentru a propune marketing direct sau indirect; 5) Pentru a trimite periodic comunicări comerciale, informative, educaționale, buletine informative.

Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de: A Obligație legală sau regulament, B Contract cu persoana vizată sau executarea contractului, C Interes legitim al operatorului de date sau al unei terțe părți, E Consimțământul explicit al persoanei vizate

Mai jos vom preciza semnificația tipurilor de scopuri:

 1. prin lege: adică pentru a respecta obligațiile prevăzute de lege, de un regulament, de normele Uniunii Europene, precum și de dispozițiile emise de autoritățile împuternicite de lege sau de organismele de supraveghere sau de control competente (în acest caz, consimțământul dumneavoastră nu este necesar, deoarece prelucrarea datelor este legată de respectarea acestor obligații/dispoziții). Printre datele prelucrate prin lege se numără cele referitoare la reglementările fiscale sau pentru registrele de combatere a spălării banilor.
 2. în scopuri contractuale și, în general, administrativ-contabile, adică pentru a executa obligațiile care decurg din contractele la care sunteți parte sau pentru a îndeplini, înainte de încheierea contractului, cererile dumneavoastră specifice, inclusiv prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanță, inclusiv prin intermediul unui call center telefonic dedicat (în acest caz, nu este necesar consimțământul dumneavoastră, deoarece prelucrarea datelor este funcțională pentru gestionarea relației sau pentru executarea cererilor) O astfel de prelucrare include, de asemenea, scopul care decurge din protecția intereselor reciproce în instanță și în scopuri fiscale sau pentru alte obligații legale, cum ar fi, de exemplu, menținerea registrelor de combatere a spălării banilor, dacă este cazul.
 3. comerciale directe: activități de prelucrare a datelor care au ca scop furnizarea de informații și trimiterea de materiale informative, comerciale și publicitare (inclusiv prin tehnici de comunicare la distanță, cum ar fi, dar fără a se limita la poștă, apeluri telefonice, inclusiv prin sisteme automate de apelare, telefaxuri, poștă electronică, mesaje SMS sau MMS sau altele) cu privire la produsele, serviciile sau inițiativele societății, pentru a le promova, pentru a efectua acțiuni de vânzare directă, pentru a efectua studii de piață, pentru a verifica calitatea produselor sau serviciilor care vă sunt oferite (inclusiv prin apeluri telefonice sau prin trimiterea de chestionare). Prelucrarea acestor date poate fi efectuată cu consimțământul dvs. opțional sau pe baza interesului legitim al societății, în cazul în care se consideră și se evaluează că nu intră în conflict cu drepturile dvs.
 4. Profilarea: activități de prelucrare a datelor care vizează optimizarea ofertei comerciale (inclusiv prin intermediul unor analize specifice și selectate), pentru a efectua comunicări comerciale orientate, pentru a efectua cercetări statistice, pentru a vă aplica unul sau mai multe profiluri (în scopul de a lua decizii comerciale adecvate sau pentru a analiza sau a prezice, tot în scopuri comerciale, preferințele, comportamentul și atitudinile dumneavoastră personale). (În acest caz, consimțământul dumneavoastră este opțional și nu afectează menținerea relațiilor cu societatea).
 5. comerciale indirecte: adică prin comunicarea datelor dvs. către terți pentru ca aceștia să desfășoare propriile activități comerciale autonome, așa cum este indicat la punctul 3 de mai sus (în acest caz, consimțământul dvs. este opțional și nu aduce atingere menținerii relațiilor cu societatea)
 6. post-comerciale: adică în scopul de a investiga, după încetarea sau retragerea relației cu societatea, motivele întreruperii relației. (În acest caz, consimțământul dumneavoastră este opțional și nu aduce atingere menținerii relațiilor cu societatea).

Cazuri speciale de date:

 1. Datele "speciale" sau "sensibile", și anume datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice destinate să identifice în mod unic o persoană fizică, datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei (articolul 9 din regulament) sau datele privind condamnările penale și infracțiunile sau măsurile de securitate aferente (articolul 10 din regulament). Astfel de date pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. expres în scris, dacă se aplică unul dintre motivele prevăzute la art. 9 alin. 2 și art. 10 din regulament. Consimțământul este liber și opțional, dar refuzul de a consimți ar putea periclita desfășurarea uneia sau mai multor activități solicitate de dvs. de la companie, care se referă în mod specific la fapte pentru care este esențial să se prelucreze acest tip de date.
 2. Consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. poate fi obligatoriu în scopul încheierii de contracte cu operatorul sau cu terțe părți. Numai datele a căror prelucrare este indispensabilă pentru încheierea unui contract pot fi obligatorii pentru încheierea contractului, în timp ce puteți să vă dați sau să vă refuzați liber consimțământul pentru datele care nu sunt indispensabile, în special în scopul creării de profiluri, comunicării comerciale, marketingului.
 3. datele dumneavoastră pot face obiectul unui transfer către terți în scopurile declarate de operator. În special, acestea pot fi transferate în țări terțe sub rezerva unei constatări de adecvare sau, în caz contrar, sub rezerva consimțământului dumneavoastră expres.

 

B - METODE DE PRELUCRARE A DATELOR.

Prelucrarea datelor dvs. se realizează prin intermediul instrumentelor de arhivare manuală/hârtie și prin intermediul instrumentelor electronice și automatizate, într-o manieră strict legată de scopurile menționate mai sus. În cazul în care v-ați dat consimțământul, prelucrarea poate avea loc, de asemenea, prin crearea de profiluri sau compararea datelor. Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice menite să prevină și să limiteze riscul de pierdere, deteriorare sau deturnare a datelor dumneavoastră și să asigure restabilirea acestora într-un interval de timp rezonabil în cazul unei încălcări a datelor.

Prelucrarea este efectuată astfel încât să se garanteze securitatea, protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

În cadrul companiei, datele dumneavoastră cu caracter personal pot ajunge la cunoștința operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator:

 • angajații, managerii și directorii sau asociații societății care au sau dețin prin lege sau prin statutul societății funcții administrative, de colaborare sau comerciale care fac obiectul unor contracte de muncă independentă care funcționează în cadrul structurii societății. Acest personal a fost instruit și instruit în mod corespunzător de către Societate pentru a proteja stocarea, întreținerea, actualizarea, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. Consimțământul pentru prelucrarea de către acest personal nu este necesar, deoarece este inerent în modalitățile necesare prevăzute de lege.
 • În afara companiei, datele dumneavoastră pot fi prelucrate de:
 • colaboratori cu contracte de muncă fără contract de muncă care își desfășoară activitatea în afara unităților societății
 • angajații comerciali cu un contract de muncă neangajat care operează în afara instalațiilor societății
 • consultanți de orice fel (avocați, experți contabili, ingineri, arhitecți, consultanți în domeniul muncii sau alți profesioniști înregistrați sau nu în registrele profesionale), care îndeplinesc sarcini tehnice, de asistență (în special: servicii juridice, servicii IT, transport maritim) și de control al activității în numele societății.
 • În vederea atingerii scopurilor menționate mai sus, societatea poate comunica sau transmite în alt mod
 • Datele dumneavoastră către anumite persoane, inclusiv străine, care vor utiliza datele primite în calitate de co-controlori autonomi, cu excepția cazului în care acestea au fost desemnate de către societate ca "persoane responsabile" de prelucrare pentru competența lor specifică. Aveți dreptul să solicitați și să obțineți lista părților terțe cărora le sunt transmise astfel de date.
 • Organisme sau administrații publice pentru a îndeplini obligațiile legale

Este posibil ca operatorul de date să delege prelucrarea datelor dumneavoastră către alți subcontractanți, care la rândul lor sunt instruiți cu privire la modul în care trebuie să prelucreze corect datele.

Deoarece datele pe care le furnizați pot consta în așa-numitele date "speciale", cunoscute și ca date "sensibile" în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul european, și anume date referitoare la originea rasială, sănătatea, orientarea sau obiceiurile sexuale, convingerile politice, sindicale, religioase sau filozofice, sau condamnările penale (articolul 10 din Regulament), prelucrarea poate avea loc cu consimțământul dumneavoastră prealabil în scris și în scopurile indicate în acest formular de prelucrare, cu excepția cazurilor de prelucrare definite ca fiind legale de către Regulament.

Datele dvs. pot face obiectul profilării, adică al colectării și agregării de date despre dvs. pentru a lua decizii de afaceri adecvate sau pentru a analiza sau prezice preferințele, comportamentul și atitudinile dvs. personale. Profilarea poate avea loc a) cu consimțământul dumneavoastră b) pe baza interesului legitim al companiei noastre. Neacordarea consimțământului în scopul creării de profiluri nu afectează, în mod normal, buna desfășurare a relației în cadrul căreia sunt prelucrate datele dumneavoastră. Desfășurarea activităților de profilare ar putea pune în pericol drepturile și oportunitățile dumneavoastră în ceea ce privește ofertele companiei noastre.

Datele dumneavoastră pot fi transferate într-o țară străină. În cazul în care acest lucru se întâmplă în Uniunea Europeană, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în același mod ca în Italia. În cazul în care este transferat în țări din afara Uniunii Europene, acesta va fi prelucrat în conformitate cu drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului european. În cazul în care datele dvs. sunt transferate într-o țară din afara UE, acestea pot fi prelucrate de entități care garantează respectarea drepturilor prevăzute de Regulamentul european prin respectarea voluntară de către acestea a măsurilor generale.

Datele vor fi transferate în orice caz prin mijloace care garantează protecția acestor date împotriva intruziunii unor terțe părți.

Datele dvs. au fost colectate direct de la dvs. și, prin urmare, vă furnizăm următoarele informații în acest formular, dacă este cazul:

 • datele titularului și ale reprezentantului
 • datele responsabilului cu protecția datelor
 • scopul și temeiul juridic al prelucrării
 • destinatari de date
 • intenția de a transfera date în străinătate
 • durata perioadei de păstrare sau criteriile de determinare a duratei
 • dreptul de acces, de rectificare, de anulare, de opoziție la prelucrare, de portabilitate
 • dreptul de retragere a prelucrării, dacă este posibil, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege
 • posibilitatea de a depune plângeri la autoritate (Garante)
 • dacă datele sunt obligatorii pentru executarea unui contract sau prin lege și consecințele în cazul în care nu se dă consimțământul
 • dacă datele fac sau vor face obiectul profilării și, în caz afirmativ, logica profilării
 • existența unor procese decizionale automatizate și dreptul persoanei vizate de a obține decizii luate după o intervenție umană.

Compania noastră a obținut date referitoare la dumneavoastră de la terți. Prin urmare, vă furnizăm următoarele informații în acest formular, în cazul în care vi se aplică:

 • proprietar și date reprezentative
 • Datele responsabilului cu protecția datelor (DPO), dacă este cazul
 • scopul și temeiul juridic al prelucrării
 • categorii de date colectate
 • destinatari de date
 • intenția de a transfera date în străinătate
 • perioada de păstrare sau criteriile de determinare a perioadei
 • drepturile de acces, revocare, rectificare, ștergere, portabilitate, retragere a consimțământului pentru prelucrare, restricție
 • posibilitatea de a depune o plângere la garant
 • sursa de date, care este următoarea:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • existența unor procese decizionale automatizate și dreptul persoanei vizate de a obține decizii luate după o intervenție umană

Datele dvs. vor fi păstrate de către operatorul de date, în ceea ce privește scopurile prevăzute, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea relației existente cu dvs. și pentru a putea garanta protecția reciprocă a drepturilor dvs. în instanță, precum și pentru a respecta obligațiile legale, inclusiv obligațiile fiscale. Datele care nu sunt necesare pentru aceste din urmă scopuri vor fi eliminate în termenul maxim prevăzut de dreptul de a fi uitat, astfel cum se indică mai departe în prezenta notă de informare sau, la cererea dumneavoastră, chiar într-o perioadă mai scurtă de timp, dacă acest lucru nu contravine drepturilor operatorului de date.

Datele persoanei vizate care nu trebuie păstrate din cauza unei obligații legale specifice vor fi șterse în termen de 10 ani.

În ceea ce privește logica de profilare, compania declară următoarele: profilarea este efectuată pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în scopuri de analiză statistică anonimă, în scopuri comerciale sau pentru a personaliza orice conținut publicitar propus online sau trimis.

 

C - DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Puteți, în orice moment, să vă exercitați următoarele drepturi recunoscute în mod expres de regulament:

 • Aveți dreptul de a depune în orice moment o plângere la autoritatea națională (Garante per la protezione dei dati personali) dacă considerați că dreptul dumneavoastră a fost încălcat.
 • Aveți dreptul de a vă asigura că datele dumneavoastră sunt întotdeauna exacte și actualizate și, prin urmare, puteți raporta sau solicita actualizarea acestora în orice moment.
 • Aveți dreptul de a vă revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă acest lucru nu este împiedicat de dispozițiile legale sau de necesitatea de a proteja drepturile titularului, inclusiv în instanță. În orice caz, cererea de revocare dă naștere la dreptul de restricționare a prelucrării.
 • Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră prelucrate de către operator printr-o cerere scrisă, inclusiv în format electronic. Este indispensabil să ne puteți furniza dovada identității dumneavoastră, eventual și prin accesarea bazelor noastre de date prin intermediul unor credențiale care vă pot fi atribuite în mod unic. Aveți dreptul la acces gratuit pentru o singură dată, în timp ce pentru cererile ulterioare este posibil să vi se perceapă o taxă. Aveți dreptul să primiți un răspuns în termen de 30 de zile de la data solicitării dumneavoastră. Aveți dreptul de a avea datele dvs. într-un format imprimabil.
 • Aveți dreptul la corectarea și actualizarea datelor dumneavoastră și puteți solicita în orice moment actualizarea și corectarea acestora, în cazul în care constatați că datele pe care le deținem sunt depășite sau incorecte. Pentru a ne asigura că datele sunt actualizate, vă rugăm să ne comunicați orice modificări utile.
 • Aveți dreptul la ștergerea datelor care vă privesc, cu condiția ca acestea să nu fie date pe care Operatorul de date trebuie să le păstreze pentru obligații legale specifice, cum ar fi, de exemplu, obligațiile care decurg din reglementările fiscale, combaterea spălării banilor sau pentru protejarea drepturilor Operatorului de date în cadrul unui litigiu.
 • În cazul în care contestați exactitatea datelor dvs. sau legalitatea prelucrării sau dreptul operatorului de a vă șterge datele sau dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. și operatorul contestă obiecția dvs., aveți dreptul ca datele dvs. să fie stocate, dar să nu fie prelucrate decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru a soluționa litigiul cu privire la datele respective.
 • În cazul în care operatorul modifică sau șterge total sau parțial datele dumneavoastră, aveți dreptul de a fi informat și de a vă opune modificării și ștergerii.
 • Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră - stocate și prelucrate electronic - către un alt operator, în limitele indicate de regulament și cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic, astfel încât să poată fi citite și achiziționate cu ușurință de către terți. Datele pe care aveți dreptul să le transferați (portabilitatea) includ și datele care rezultă din observarea automată a activității dumneavoastră prin intermediul serviciilor informatice ale operatorului, cum ar fi căutările și istoricul activităților efectuate.
 • Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, creării de profiluri, utilizării datelor dumneavoastră pentru marketing direct, creării de profiluri în interes public sau în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice.
 • În anumite circumstanțe, societatea poate, în anumite circumstanțe, să adopte proceduri automatizate pentru a lua decizii în ceea ce vă privește și, în special, pentru a decide dacă și în ce condiții să încheie contracte direct sau prin intermediul unor terțe părți cu dumneavoastră. În acest caz, aveți dreptul de a solicita ca, înainte de a se lua o decizie obligatorie, poziția dumneavoastră să fie în orice caz examinată de un operator uman care să efectueze o evaluare de fond. Utilizarea procedurilor automatizate de luare a deciziilor poate duce la excluderea dumneavoastră de la anumite propuneri, oferte sau de la dreptul de a încheia contracte sau de a beneficia de anumite promoții.
 • Deoarece datele dumneavoastră pot fi prelucrate în scopul desfășurării activităților de comerț electronic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în conformitate cu cele mai bune proceduri IT de ultimă generație. În acest scop, datele dvs. pot fi transferate către terți pentru a efectua, în totalitate sau parțial, procedurile tehnice și IT pentru încheierea și executarea contractului, cum ar fi, de exemplu, serverele terților, furnizorii de servicii logistice și de transport. Consimțământul dumneavoastră în acest scop este întotdeauna necesar și, în cazul în care nu vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor necesare pentru încheierea tranzacțiilor, este posibil ca societatea să nu vă poată furniza serviciile solicitate. Consimțământul pentru prelucrarea datelor indispensabile trebuie să fie separat de consimțământul pentru achiziționarea de date care nu sunt indispensabile sau în alte scopuri decât cele legate de încheierea contractelor de comerț electronic.
 • În anumite circumstanțe, compania poate, în anumite circumstanțe, să prelucreze datele dumneavoastră pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la inițiativele comerciale, informative sau educaționale (așa-numitele buletine informative). În acest caz, consimțământul dumneavoastră, dacă este necesar, trebuie să fie explicit și separat de alte forme de consimțământ, iar dumneavoastră vă puteți revoca consimțământul în acest scop în orice moment.
 • Aveți dreptul de a fi consultat atunci când se evaluează procedurile de securitate pentru prelucrarea și protecția datelor dvs.

 

D - INDICAREA PERSOANELOR IMPLICATE ÎN PRELUCRARE Datele dumneavoastră pot fi prelucrate de următoarele persoane:

 1. [proprietar] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. și P.IVA 03977800246
 2. [co-deținători] Nimic
 3. [reprezentant] Nu se aplică
 4. [responsabil]. Urmăriți acest link pentru lista procesatorilor externi de date
 5. [RDP/DPO] Nu este nevoie de programare

 

E - CUM SĂ VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE

Solicitările dumneavoastră pot fi exercitate prin comunicare scrisă la adresa societății VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) sau la adresa de e-mail info@tauroessiccatori.comsau, dacă este cazul, în mod autonom în cadrul spațiului personal pus la dispoziția dumneavoastră în format electronic prin intermediul unui identificator unic.