zásady ochrany osobních údajů

zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ PODLE ČLÁNKŮ 13-14 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 2016/679

V souladu s uvedenými právními předpisy bude toto zpracování založeno na zásadách správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vašeho soukromí a práv.

V souladu s článkem 13 nařízení GDPR 2016/679 vám proto poskytujeme následující informace:

 

A - Osobní údaje (jméno, příjmení, údaje o dokladu totožnosti a jeho kopii, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.) budou poskytnuty při vstupu do sdružení v závislosti na typu požadovaného sdružení.

Společnost TAURO ESSICCATORI SRL vás jako správce vašich osobních údajů informuje o jejich použití a vašich právech, abyste mohli v případě potřeby vědomě vyjádřit svůj souhlas a uplatnit práva stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (evropské nařízení 679/2016, dále jen "nařízení"). Vaše osobní údaje (poskytnuté nám vámi, třetími stranami nebo pocházející v mezích zákona z veřejných seznamů) mohou být zpracovávány pro následující výslovně uvedené účely: 1) Plnění smluvního závazku (prodej zboží a služeb); 2) Plnění právních povinností a předpisů, včetně těch, které mají daňovou povahu (faktury, daňová přiznání, odvody daní), sociální zabezpečení (ochrana zdraví zaměstnanců, pojistné a daňové povinnosti); 3) Nabídka služeb nebo zboží subjektu údajů (tj. činnosti před uzavřením smlouvy s třetí stranou); 4) Provádění profilování za účelem návrhu přímého nebo nepřímého marketingu; 5) Za účelem zasílání pravidelných obchodních, informačních, vzdělávacích sdělení, newsletterů.

Právní základ pro zpracování představuje: C oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany, E výslovný souhlas subjektu údajů.

Níže uvádíme význam jednotlivých typů účelů:

 1. ze zákona: tj. za účelem splnění povinností stanovených zákonem, nařízením, právními předpisy Evropské unie, jakož i předpisy vydanými orgány, které jsou k tomu zmocněny zákonem nebo příslušnými dozorovými či kontrolními orgány (v tomto případě není váš souhlas nutný, protože zpracování údajů souvisí s plněním těchto povinností/ustanovení). Mezi údaje zpracovávané ze zákona patří údaje týkající se daňových předpisů nebo pro účely registrů proti praní špinavých peněz.
 2. smluvní a obecněji administrativně-účetní účely, tj. plnění závazků vyplývajících ze smluv, jejichž jste smluvní stranou, nebo plnění vašich konkrétních požadavků před uzavřením smlouvy, a to i prostřednictvím komunikačních technik na dálku, včetně specializovaného telefonního call centra (v tomto případě není vyžadován váš souhlas, protože zpracování údajů je funkční pro správu vztahu nebo vyřízení požadavků). Takové zpracování zahrnuje také účel vyplývající z ochrany vzájemných zájmů před soudem a pro daňové účely nebo pro jiné zákonné povinnosti, jako je například vedení případné evidence proti praní špinavých peněz.
 3. přímá obchodní činnost: činnosti zpracování údajů, jejichž cílem je poskytnout vám informace a zasílat vám informační, obchodní a reklamní materiály (mimo jiné prostřednictvím technik komunikace na dálku, jako jsou poštovní zásilky, telefonní hovory, a to i prostřednictvím automatických volacích systémů, telefaxů, elektronické pošty, zpráv SMS nebo MMS nebo jiných) o produktech, službách nebo iniciativách společnosti, za účelem jejich propagace, provádění přímých prodejních akcí, provádění průzkumu trhu, ověřování kvality produktů nebo služeb, které vám jsou nabízeny (mimo jiné prostřednictvím telefonních hovorů nebo zasílání dotazníků). Zpracování těchto údajů může být prováděno s vaším nepovinným souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu společnosti, pokud se má za to, že není v rozporu s vašimi právy, a pokud je takový zájem vyhodnocen.
 4. Profilování: činnosti zpracování údajů zaměřené na optimalizaci obchodní nabídky (také prostřednictvím cílených a vybraných analýz), na provádění cílených obchodních sdělení, na provádění statistických výzkumů, na použití jednoho nebo více profilů (za účelem přijímání vhodných obchodních rozhodnutí nebo analýzy či předvídání, opět pro obchodní účely, vašich osobních preferencí, chování a postojů). (V tomto případě je váš souhlas nepovinný a nemá vliv na udržování vztahů se společností).
 5. nepřímý obchod: tj. sdělením vašich údajů třetím stranám za účelem provádění jejich vlastních samostatných obchodních činností, jak je uvedeno v bodě 3 výše (v tomto případě je váš souhlas nepovinný a nemá vliv na udržování vztahů se společností).
 6. postobchodní: tj. za účelem prošetření důvodů přerušení vztahu se společností po jeho ukončení nebo odstoupení od něj. (V tomto případě je váš souhlas nepovinný a nemá vliv na zachování vztahů se společností).

Zvláštní případy údajů:

 1. Zvláštní" údaje nazývané také "citlivé", tj. osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje určené k jedinečné identifikaci fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života nebo sexuální orientace osoby (čl. 9 nařízení) nebo údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky nebo související bezpečnostní opatření (čl. 10 nařízení). Tyto údaje lze zpracovávat pouze s vaším výslovným písemným souhlasem, pokud se uplatní některý z důvodů uvedených v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 nařízení. Souhlas je svobodný a nepovinný, ale odmítnutí souhlasu by mohlo ohrozit provedení jedné nebo více činností, které od společnosti požadujete a které se konkrétně týkají skutečností, pro něž je zpracování tohoto typu údajů nezbytné.
 2. Souhlas se zpracováním vašich údajů může být závazný pro účely uzavření smluv se správcem nebo třetími stranami. Pro uzavření smlouvy mohou být závazné pouze údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy, přičemž souhlas s údaji, které nejsou nezbytné, a to zejména pro účely profilování, obchodních sdělení, marketingu, můžete svobodně udělit nebo odepřít.
 3. vaše údaje mohou být předány třetím stranám pro účely stanovené správcem. Zejména mohou být předávány do třetích zemí na základě zjištění přiměřenosti nebo, pokud k tomu nedojde, na základě vašeho výslovného souhlasu.

 

B - METODY ZPRACOVÁNÍ DAT.

Zpracování vašich údajů se provádí pomocí ručních/papírových záznamových nástrojů a pomocí elektronických a automatizovaných nástrojů, a to způsobem, který je přísně spojen s výše uvedenými účely. Pokud jste k tomu dali souhlas, může zpracování probíhat také prostřednictvím profilování nebo porovnávání údajů. Společnost přijala technická a organizační opatření, jejichž cílem je zabránit a omezit riziko ztráty, poškození nebo zneužití vašich údajů a zajistit, aby byly v případě porušení ochrany údajů v přiměřené lhůtě obnoveny.

Zpracování probíhá tak, aby byla zaručena bezpečnost, ochrana a důvěrnost vašich údajů.

V rámci společnosti se o vašich osobních údajích může dozvědět správce nebo zpracovatel údajů:

 • zaměstnanci, manažeři a ředitelé nebo společníci společnosti, kteří mají nebo zastávají ze zákona nebo podle stanov společnosti správní, spolupracující nebo obchodní funkce, na které se vztahují smlouvy o výkonu samostatné výdělečné činnosti v rámci struktury společnosti. Tito zaměstnanci byli společností náležitě proškoleni a poučeni o ochraně ukládání, údržby, aktualizace a zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Souhlas se zpracováním údajů těmito pracovníky není vyžadován, neboť je neodmyslitelně spjat s nezbytnými způsoby stanovenými zákonem.
 • Mimo společnost mohou vaše údaje zpracovávat:
 • spolupracovníci na základě pracovních smluv, které nejsou uzavřeny se zaměstnanci, působícími mimo zařízení společnosti.
 • komerční zaměstnanci na základě jiné než zaměstnanecké pracovní smlouvy působící mimo zařízení společnosti.
 • poradci jakéhokoli druhu (právníci, účetní, inženýři, architekti, pracovní konzultanti nebo jiní odborníci zapsaní či nezapsaní v profesních rejstřících), kteří jménem společnosti vykonávají technické, podpůrné (zejména: právní služby, služby v oblasti IT, přeprava) a kontrolní úkoly.
 • Za výše uvedenými účely může společnost sdělovat nebo jinak předávat.
 • Vaše údaje určitým subjektům, včetně zahraničních, které budou získané údaje používat jako samostatní spoluovládající, pokud nebyly společností určeny jako "osoby pověřené" zpracováním pro svou konkrétní působnost. Vaším právem je vyžádat si a získat seznam třetích stran, kterým jsou tyto údaje předávány.
 • Veřejné orgány nebo správní orgány k plnění zákonných povinností

Je možné, že správce údajů pověří zpracováním vašich údajů další dílčí zpracovatele, kteří jsou následně poučeni o tom, jak údaje správně zpracovávat.

Vzhledem k tomu, že Vámi poskytnuté údaje mohou obsahovat tzv. "zvláštní" údaje, známé také jako "citlivé" údaje podle článku 9 evropského nařízení, tj. údaje týkající se rasového původu, zdraví, sexuální orientace nebo zvyků, politického, odborového, náboženského nebo filozofického přesvědčení nebo odsouzení za trestný čin (článek 10 nařízení), může zpracování probíhat s Vaším předchozím písemným souhlasem a pro účely uvedené v tomto formuláři pro zpracování, s výjimkou případů zpracování definovaných nařízením jako zákonné.

Vaše údaje mohou být předmětem profilování, tj. shromažďování a shromažďování údajů o vás za účelem přijímání vhodných obchodních rozhodnutí nebo analýzy či předvídání vašich osobních preferencí, chování a postojů. Profilování může probíhat a) s vaším souhlasem b) na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Neudělení souhlasu pro účely profilování obvykle nemá vliv na hladký vývoj vztahu, v jehož rámci jsou vaše údaje zpracovávány. Provádění profilování by mohlo ohrozit vaše práva a možnosti s ohledem na nabídky naší společnosti.

Vaše údaje mohou být přeneseny do cizí země. Pokud se tak stane v rámci Evropské unie, budou vaše údaje zpracovávány stejným způsobem jako v Itálii. Pokud budou předány do zemí mimo Evropskou unii, budou zpracovány v souladu s vašimi právy podle evropského nařízení. Pokud jsou vaše údaje předávány do země mimo Evropskou unii, mohou je zpracovávat subjekty, které zaručují dodržování práv stanovených evropským nařízením prostřednictvím dobrovolného dodržování obecných opatření z jejich strany.

Údaje budou v každém případě přenášeny prostředky, které zaručují ochranu těchto údajů před vniknutím třetích stran.

Vaše údaje byly shromážděny přímo od vás, a proto vám v tomto formuláři případně poskytujeme následující informace:

 • údaje držitele a zástupce
 • údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 • účel a právní základ zpracování
 • příjemci údajů
 • záměr předávat údaje do zahraničí
 • délku doby uchovávání nebo kritéria pro její určení.
 • právo na přístup, opravu, zrušení, námitku proti zpracování, přenositelnost.
 • právo na odvolání zpracování, pokud je to možné, pokud to nevyžaduje zákon.
 • možnost podat stížnost u úřadu (Garante).
 • zda jsou údaje povinné pro plnění smlouvy nebo ze zákona a důsledky, pokud souhlas není udělen.
 • zda údaje podléhají nebo budou podléhat profilování, a pokud ano, jaká je logika profilování.
 • existenci automatizovaných rozhodovacích procesů a právo subjektu údajů na rozhodnutí učiněné po zásahu člověka.

Naše společnost získala údaje o vás od třetích stran. Proto vám v tomto formuláři poskytujeme následující informace, pokud se vás týkají:

 • vlastník a reprezentativní údaje
 • Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO), je-li to relevantní
 • účel a právní základ zpracování
 • kategorie shromážděných údajů
 • příjemci údajů
 • záměr předávat údaje do zahraničí
 • doba uchovávání nebo kritéria pro její určení
 • práva na přístup, odvolání, opravu, výmaz, přenositelnost, odvolání souhlasu se zpracováním, omezení.
 • možnost podání stížnosti ručiteli
 • zdroj vašich dat, který je následující:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • existenci automatizovaných rozhodovacích procesů a právo subjektu údajů na to, aby rozhodnutí bylo učiněno po zásahu člověka.

Správce údajů bude vaše údaje uchovávat s ohledem na zamýšlené účely po dobu nezbytnou pro plnění stávajícího vztahu s vámi a pro zajištění vzájemné ochrany vašich práv u soudu, jakož i pro plnění zákonných povinností, včetně daňových. Údaje, které nejsou pro posledně uvedené účely nezbytné, budou odstraněny v maximální lhůtě stanovené právem být zapomenut, jak je uvedeno dále v tomto informačním oznámení, nebo na vaši žádost i v kratší lhůtě, pokud to není v rozporu s právy správce údajů.

Údaje subjektu údajů, které nemusí být uchovávány z důvodu zvláštní právní povinnosti, budou vymazány do 10 let.

Pokud jde o logiku profilování, společnost prohlašuje následující: profilování se provádí za účelem zlepšení prohlížení, pro účely anonymizované statistické analýzy, pro obchodní účely nebo pro personalizaci reklamního obsahu nabízeného online nebo zasílaného.

 

C - PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Kdykoli můžete uplatnit následující práva výslovně uznaná nařízením:

 • Máte právo kdykoli podat stížnost u vnitrostátního orgánu (Garante per la protezione dei dati personali), pokud se domníváte, že vaše právo bylo porušeno.
 • Máte právo na to, aby vaše údaje byly vždy přesné a aktuální, a proto můžete kdykoli nahlásit nebo požádat o jejich aktualizaci.
 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud tomu nebrání právní předpisy nebo potřeba chránit práva držitele, a to i soudně. Žádost o odvolání v každém případě zakládá právo na omezení zpracování.
 • Máte právo na přístup ke svým údajům zpracovávaným správcem prostřednictvím písemné žádosti, a to i v elektronické podobě. Je nezbytné, abyste nám byli schopni prokázat svou totožnost, a to případně i prostřednictvím přístupu do našich databází prostřednictvím přihlašovacích údajů, které lze jednoznačně přiřadit k vaší osobě. Na bezplatný přístup máte nárok pouze jednou, zatímco za další žádosti vám může být účtován poplatek. Máte nárok na odpověď do 30 dnů od podání žádosti. Máte nárok na to, abyste své údaje dostali ve formátu, který lze vytisknout.
 • Máte právo na opravu a aktualizaci svých údajů a můžete nás kdykoli požádat o jejich aktualizaci a opravu, pokud zjistíte, že údaje, které máme k dispozici, jsou zastaralé nebo nesprávné. Abychom zajistili aktuálnost údajů, žádáme vás, abyste nás informovali o všech užitečných změnách.
 • Máte právo na vymazání údajů, které se vás týkají, pokud se nejedná o údaje, které musí správce údajů uchovávat z důvodu zvláštních právních povinností, jako jsou například povinnosti vyplývající z daňových předpisů, z předpisů proti praní špinavých peněz nebo z důvodu ochrany práv správce údajů v soudních sporech.
 • Pokud zpochybníte přesnost svých údajů nebo zákonnost zpracování nebo právo správce na výmaz vašich údajů, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů a správce vaši námitku zpochybní, máte právo na to, aby vaše údaje byly uloženy, ale nebyly zpracovávány, s výjimkou rozsahu nezbytného pro vyřešení sporu o údaje.
 • Pokud správce změní nebo vymaže všechny vaše údaje nebo jejich část, máte právo být informováni a vznést námitku proti změně a výmazu.
 • Máte právo předat své údaje - uložené a zpracovávané elektronicky - jinému provozovateli v mezích stanovených nařízením a za předpokladu, že je to technicky proveditelné, a to takovým způsobem, aby je třetí strany mohly snadno přečíst a získat. Údaje, které máte právo přenést (přenositelnost), zahrnují také údaje vyplývající z automatického sledování vaší činnosti prostřednictvím IT služeb správce, jako jsou vyhledávání a historie provedených činností.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, proti profilování, proti použití vašich údajů pro přímý marketing, proti profilování ve veřejném zájmu nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Společnost může za určitých okolností přijmout automatizované postupy za účelem rozhodování o vás, zejména za účelem rozhodnutí, zda a za jakých podmínek s vámi uzavřít smlouvy přímo nebo prostřednictvím třetích stran. V takovém případě máte právo požadovat, aby před přijetím závazného rozhodnutí byla vaše pozice v každém případě přezkoumána lidským pracovníkem, který provede věcné posouzení. Použití postupů automatizovaného rozhodování může mít za následek vaše vyloučení z určitých návrhů, nabídek nebo práva na uzavření smluv či využití určitých propagačních akcí.
 • Vzhledem k tomu, že vaše údaje mohou být zpracovávány za účelem provádění činností elektronického obchodu, máte právo na to, aby vaše údaje byly zpracovávány v souladu s nejlepšími nejmodernějšími postupy v oblasti informačních technologií. Za tímto účelem mohou být vaše údaje předávány třetím stranám za účelem úplného nebo částečného provedení technických a IT postupů pro uzavření smlouvy a plnění smlouvy, jako jsou například servery třetích stran, poskytovatelé logistických a přepravních služeb. Váš souhlas pro tento účel je vždy nezbytný a v případě, že souhlas se zpracováním údajů nezbytných pro uzavření transakcí nedáte, nemusí vám společnost požadované služby poskytnout. Souhlas se zpracováním nezbytných údajů musí být oddělen od souhlasu se získáním údajů, které nejsou nezbytné, nebo pro jiné účely než ty, které souvisejí s uzavíráním smluv v rámci elektronického obchodu.
 • Společnost může za určitých okolností zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi o obchodních nebo informačních či vzdělávacích iniciativách (tzv. newslettery). V takovém případě musí být váš případný souhlas výslovný a oddělený od jiných forem souhlasu a svůj souhlas pro tento účel můžete kdykoli odvolat.
 • Máte právo být konzultováni při posuzování bezpečnostních postupů pro zpracování a ochranu vašich údajů.

 

D - URČENÍ OSOB ZPŮSOBILÝCH NA ZPRACOVÁNÍ Vaše údaje mohou zpracovávat tyto osoby:

 1. [majitel] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. a P.IVA 03977800246
 2. [spoluvlastníci] Žádné
 3. [zástupce] Nepoužije se
 4. [odpovědný]. Seznam externích zpracovatelů údajů naleznete na tomto odkazu.
 5. [RDP/DPO] Není třeba schůzky

 

E - JAK UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Své požadavky můžete uplatnit písemně na adrese společnosti VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) nebo na e-mailové adrese. info@tauroessiccatori.comnebo případně samostatně v rámci osobního prostoru, který je vám elektronicky zpřístupněn prostřednictvím jedinečného identifikátoru.