politika zasebnosti

politika zasebnosti

INFORMATIVNO OBVESTILO V SKLADU S ČLENI 13-14 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 2016/679

V skladu z navedeno zakonodajo bo ta obdelava temeljila na načelih pravilnosti, zakonitosti, preglednosti ter varstva vaše zasebnosti in pravic.

V skladu s 13. členom Uredbe GDPR 2016/679 vam zato posredujemo naslednje informacije:

 

A - Osebni podatki (ime, priimek, podatki o osebnem dokumentu in njegova kopija, telefonska številka, e-poštni naslov itd.) bodo posredovani ob včlanitvi, odvisno od vrste zahtevanega združenja.

TAURO ESSICCATORI SRL vas kot upravljavec vaših osebnih podatkov obvešča o njihovi uporabi in vaših pravicah, tako da lahko po potrebi zavestno izrazite svojo privolitev in uveljavljate pravice, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov (Evropska uredba 679/2016, v nadaljevanju: Uredba). Vaše osebne podatke (ki nam jih posredujete vi, tretje osebe ali v okviru zakonskih omejitev izvirajo iz javnih seznamov) lahko obdelujemo za naslednje izrecno navedene namene: 1) izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (prodaja blaga in storitev); 2) izpolnjevanje zakonskih obveznosti in predpisov, vključno s tistimi davčne narave (računi, davčne napovedi, plačila davkov), socialne varnosti (zdravstveno varstvo zaposlenih, zavarovalne in davčne obveznosti); 3) predlaganje storitev ali blaga posamezniku, na katerega se podatki nanašajo (tj. dejavnosti pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo); 4) izvajanje profiliranja za predlaganje neposrednega ali posrednega trženja; 5) za pošiljanje rednih komercialnih, informativnih, izobraževalnih sporočil, novic.

Pravno podlago za obdelavo predstavljajo: C zakoniti interes upravljavca podatkov ali tretje osebe, E izrecna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, E izrecna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

V nadaljevanju navajamo pomen posameznih vrst namenov:

 1. po zakonu: tj. za izpolnjevanje obveznosti, določenih z zakonom, uredbo, zakonodajo Evropske unije in določbami, ki jih izdajo organi, pooblaščeni za to z zakonom, ali pristojni nadzorni ali kontrolni organi (v tem primeru vaša privolitev ni potrebna, saj je obdelava podatkov povezana z izpolnjevanjem takih obveznosti/ustav). Med podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona, so tudi podatki, ki se nanašajo na davčne predpise ali na registre za preprečevanje pranja denarja.
 2. za pogodbene in splošneje upravno-računovodske namene, tj. za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, katerih stranka ste, ali za izpolnjevanje vaših posebnih zahtev pred sklenitvijo pogodbe, tudi s pomočjo tehnik komuniciranja na daljavo, vključno z namenskim telefonskim klicnim centrom (v tem primeru vaša privolitev ni potrebna, saj je obdelava podatkov funkcionalna za upravljanje razmerja ali izpolnjevanje zahtev) takšna obdelava vključuje tudi namen, ki izhaja iz zaščite skupnih interesov pred sodiščem in za davčne namene ali za druge zakonske obveznosti, kot je na primer vodenje registrov za preprečevanje pranja denarja, če je to primerno.
 3. neposredno komercialno: dejavnosti obdelave podatkov, katerih namen je zagotoviti vam informacije in vam poslati informativno, komercialno in oglaševalsko gradivo (med drugim s tehnikami komuniciranja na daljavo, kot so poštna pošta, telefonski klici, tudi prek avtomatiziranih klicnih sistemov, telefaksi, elektronska pošta, sporočila SMS ali MMS ali drugo) o izdelkih, storitvah ali pobudah družbe, za njihovo promocijo, izvajanje neposredne prodaje, izvajanje tržnih raziskav, preverjanje kakovosti izdelkov ali storitev, ki so vam na voljo (tudi s telefonskimi klici ali pošiljanjem vprašalnikov). Obdelava takšnih podatkov se lahko izvaja z vašim neobveznim soglasjem ali na podlagi zakonitega interesa podjetja, če se šteje in oceni, da ni v nasprotju z vašimi pravicami.
 4. Oblikovanje profilov: dejavnosti obdelave podatkov za optimizacijo komercialne ponudbe (tudi z usmerjenimi in izbranimi analizami), za izvajanje ciljnih komercialnih sporočil, za izvajanje statističnih raziskav, za uporabo enega ali več profilov za vas (za sprejemanje ustreznih komercialnih odločitev ali za analiziranje ali napovedovanje vaših osebnih preferenc, vedenja in odnosov, tudi v komercialne namene). (V tem primeru je vaša privolitev neobvezna in ne vpliva na vzdrževanje odnosov s podjetjem).
 5. posredno komercialno: tj. s posredovanjem vaših podatkov tretjim osebam za izvajanje njihovih lastnih avtonomnih komercialnih dejavnosti, kot je navedeno pod številko 3 zgoraj (v tem primeru je vaša privolitev neobvezna in ne vpliva na ohranjanje odnosov s podjetjem).
 6. postkomercialno: tj. da bi po prekinitvi ali odstopu od razmerja z družbo raziskali razloge za prekinitev razmerja. (V tem primeru je vaša privolitev neobvezna in ne vpliva na ohranitev odnosov z družbo)

Posebni primeri podatkov:

 1. Posebni", imenovani tudi "občutljivi" podatki, tj. osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za enolično identifikacijo fizične osebe, podatki o zdravju ali spolnem življenju ali spolni usmerjenosti osebe (člen 9 uredbe) ali podatki o kazenskih obsodbah in prekrških ali s tem povezanih varnostnih ukrepih (člen 10 uredbe). Takšni podatki se lahko obdelujejo le z vašo izrecno pisno privolitvijo, če velja eden od razlogov iz 2. odstavka 9. člena in 10. člena uredbe. Privolitev je svobodna in neobvezna, vendar bi zavrnitev privolitve lahko ogrozila izvajanje ene ali več dejavnosti, ki jih zahtevate od podjetja in se nanašajo zlasti na dejstva, za katera je nujno obdelati tovrstne podatke.
 2. Privolitev v obdelavo vaših podatkov je lahko zavezujoča za namen sklepanja pogodb z upravljavcem ali tretjimi osebami. Za sklenitev pogodbe so lahko zavezujoči le podatki, katerih obdelava je nujna za sklenitev pogodbe, medtem ko lahko za podatke, ki niso nujni, in zlasti za namene profiliranja, komercialnih sporočil, trženja, svobodno podate ali zavrnete soglasje.
 3. vaši podatki se lahko posredujejo tretjim osebam za namene, ki jih določi upravljavec. Zlasti se lahko prenesejo v tretje države na podlagi ugotovitve o ustreznosti ali, če to ni mogoče, na podlagi vašega izrecnega soglasja.

 

B - METODE OBDELAVE PODATKOV.

Obdelava vaših podatkov se izvaja z ročnimi/papirnatimi instrumenti ter elektronskimi in avtomatiziranimi instrumenti na način, ki je strogo povezan z zgoraj navedenimi nameni. Če ste podali soglasje, se lahko obdelava izvaja tudi s profiliranjem ali primerjavo podatkov. Družba je sprejela tehnične in organizacijske ukrepe, katerih cilj je preprečiti in omejiti tveganje izgube, poslabšanja ali zlorabe vaših podatkov ter zagotoviti, da bodo v primeru kršitve varstva podatkov obnovljeni v razumnem roku.

Obdelava se izvaja tako, da je zagotovljena varnost, zaščita in zaupnost vaših podatkov.

Z vašimi osebnimi podatki se lahko znotraj podjetja seznani upravljavec ali obdelovalec podatkov:

 • zaposleni, poslovodje in direktorji ali partnerji družbe, ki imajo ali imajo po zakonu ali statutu družbe upravne, sodelovalne ali poslovne funkcije, za katere veljajo pogodbe o samozaposlitvi in ki delujejo v okviru strukture družbe. Takšno osebje je podjetje ustrezno usposobilo in mu dalo navodila za zaščito shranjevanja, vzdrževanja, posodabljanja ter varnosti in zaupnosti vaših podatkov. Soglasje za obdelavo s strani takšnega osebja ni potrebno, saj je neločljivo povezano s potrebnimi modalitetami, ki jih določa zakon.
 • Zunaj podjetja lahko vaše podatke obdelujejo:
 • sodelavci na podlagi pogodb o zaposlitvi, ki niso zaposleni in delujejo zunaj prostorov družbe
 • komercialni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki ni pogodba o zaposlitvi, ki delujejo zunaj prostorov podjetja.
 • svetovalci vseh vrst (odvetniki, računovodje, inženirji, arhitekti, svetovalci za delo ali drugi strokovnjaki, ki so ali niso vpisani v poklicne registre), ki v imenu podjetja opravljajo tehnične in podporne naloge (zlasti pravne storitve, storitve IT, ladijski promet) ter naloge nadzora poslovanja.
 • Za zgoraj navedene namene lahko družba sporoča ali kako drugače posreduje
 • vaše podatke določenim subjektom, tudi tujim, ki bodo uporabljali prejete podatke kot samostojni soupravljavci, razen če jih je podjetje imenovalo za "odgovorne osebe" za obdelavo v okviru svojih posebnih pristojnosti. Vaša pravica je, da zahtevate in pridobite seznam tretjih oseb, ki se jim posredujejo takšni podatki.
 • Javni organi ali uprave za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Možno je, da upravljavec podatkov prenese obdelavo vaših podatkov na druge podobdelovalce, ki so po drugi strani poučeni o tem, kako pravilno obdelovati podatke.

Ker so podatki, ki jih posredujete, lahko sestavljeni iz tako imenovanih "posebnih" podatkov, znanih tudi kot "občutljivi" podatki v skladu s členom 9 evropske uredbe, tj. podatkov v zvezi z rasnim poreklom, zdravjem, spolno usmerjenostjo ali navadami, političnim, sindikalnim, verskim ali filozofskim prepričanjem ali kazenskimi obsodbami (člen 10 uredbe), se lahko obdelava izvaja z vašim predhodnim pisnim soglasjem in za namene, navedene v tem obrazcu za obdelavo, razen v primerih obdelave, ki so z uredbo opredeljeni kot zakoniti.

Vaši podatki so lahko predmet profiliranja, tj. zbiranja in združevanja podatkov o vas z namenom sprejemanja ustreznih poslovnih odločitev ali analiziranja ali napovedovanja vaših osebnih preferenc, vedenja in odnosov. Profiliranje lahko poteka a) z vašim soglasjem b) na podlagi zakonitega interesa našega podjetja. Če soglasja za namene profiliranja ne podate, to običajno ne vpliva na nemoten razvoj razmerja, v okviru katerega se obdelujejo vaši podatki. Izvajanje dejavnosti profiliranja bi lahko ogrozilo vaše pravice in možnosti v zvezi s ponudbami našega podjetja.

Vaši podatki se lahko prenesejo v tujino. Če se to zgodi v Evropski uniji, se bodo vaši podatki obdelovali na enak način kot v Italiji. Če se prenesejo v države zunaj Evropske unije, bodo obdelani v skladu z vašimi pravicami iz evropske uredbe. Če se vaši podatki prenesejo v državo zunaj Evropske unije, jih lahko obdelujejo subjekti, ki zagotavljajo spoštovanje pravic iz evropske uredbe s prostovoljnim izpolnjevanjem splošnih ukrepov s strani teh subjektov.

Podatki se v vsakem primeru prenesejo na način, ki zagotavlja zaščito teh podatkov pred vdori tretjih oseb.

Vaši podatki so bili zbrani neposredno od vas, zato vam v tem obrazcu po potrebi posredujemo naslednje informacije:

 • podatki imetnika in zastopnika
 • podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • namen in pravna podlaga obdelave
 • prejemniki podatkov
 • namera za prenos podatkov v tujino.
 • trajanje obdobja hrambe ali merila za določitev trajanja.
 • pravica do dostopa, popravka, preklica, ugovora obdelavi, prenosljivosti
 • pravico do umika iz obdelave, če je to mogoče, razen kadar to zahteva zakon.
 • možnost vložitve pritožbe pri organu (Garante).
 • ali so podatki obvezni za izvajanje pogodbe ali po zakonu in kakšne so posledice, če privolitev ni dana.
 • ali so ali bodo podatki predmet profiliranja, in če so, logika profiliranja.
 • obstoj avtomatiziranih postopkov odločanja in pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do odločanja po človeškem posredovanju.

Naše podjetje je podatke o vas pridobilo od tretjih oseb. Zato vam v tem obrazcu posredujemo naslednje informacije, če se nanašajo na vas:

 • lastnik in reprezentativni podatki
 • Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO), če je primerno
 • namen in pravna podlaga obdelave
 • kategorije zbranih podatkov
 • prejemniki podatkov
 • namera za prenos podatkov v tujino.
 • obdobje hrambe ali merila za določitev obdobja
 • pravice do dostopa, preklica, popravka, izbrisa, prenosljivosti, umika privolitve za obdelavo, omejitve
 • možnost pritožbe garantu
 • vir vaših podatkov, ki je naslednji:
 • _________________________________________________________
 • _________________________________________________________
 • obstoj avtomatiziranih postopkov odločanja in pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do odločanja po človeškem posredovanju.

Vaše podatke bo upravljavec podatkov glede na predvidene namene hranil toliko časa, kolikor je potrebno za izvajanje obstoječega odnosa z vami in za zagotavljanje vzajemnega varstva vaših pravic na sodišču ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vključno z davčnimi obveznostmi. Podatki, ki niso potrebni za slednje namene, bodo odstranjeni v najdaljšem roku, ki ga določa pravica do pozabe, kot je navedeno v nadaljevanju tega obvestila, ali na vašo zahtevo celo v krajšem roku, če to ni v nasprotju s pravicami upravljavca podatkov.

Podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih ni treba hraniti zaradi posebne pravne obveznosti, bodo izbrisani v 10 letih.

V zvezi z logiko profiliranja podjetje izjavlja naslednje: profiliranje se izvaja za izboljšanje izkušnje brskanja, za namene anonimne statistične analize, v komercialne namene ali za prilagajanje oglaševalskih vsebin, ki se predlagajo na spletu ali pošiljajo.

 

C - PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Kadar koli lahko uveljavljate naslednje pravice, ki jih izrecno priznava Uredba:

 • Če menite, da je bila vaša pravica kršena, imate pravico kadar koli vložiti pritožbo pri nacionalnem organu (Garante per la protezione dei dati personali).
 • Imate pravico, da so vaši podatki vedno točni in posodobljeni, zato lahko kadar koli sporočite ali zahtevate njihovo posodobitev.
 • Imate pravico preklicati soglasje za obdelavo vaših podatkov, če tega ne preprečujejo zakonske določbe ali potreba po zaščiti pravic imetnika, tudi na sodišču. V vsakem primeru zahteva za preklic pomeni pravico do omejitve obdelave.
 • Do svojih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec, imate pravico dostopati s pisno zahtevo, tudi v elektronski obliki. Nujno je, da nam lahko predložite dokazilo o svoji identiteti, po možnosti tudi z dostopom do naših podatkovnih zbirk prek poverilnic, ki jih je mogoče enolično povezati z vami. Do brezplačnega dostopa ste upravičeni le enkrat, medtem ko se vam lahko za naslednje zahteve zaračuna pristojbina. Do odgovora ste upravičeni v 30 dneh po zahtevku. Upravičeni ste do podatkov v obliki, ki jo je mogoče natisniti.
 • Pravico imate do popravka in posodobitve svojih podatkov, pri čemer lahko kadar koli zahtevate njihovo posodobitev in popravek, če ugotovite, da so podatki, s katerimi razpolagamo, zastareli ali napačni. Da bi zagotovili ažurnost podatkov, vas prosimo, da nas obvestite o vseh uporabnih spremembah.
 • Imate pravico do izbrisa podatkov, ki se nanašajo na vas, če ne gre za podatke, ki jih mora upravljavec podatkov hraniti zaradi posebnih zakonskih obveznosti, kot so na primer obveznosti, ki izhajajo iz davčnih predpisov, preprečevanja pranja denarja ali zaščite pravic upravljavca podatkov v sodnih postopkih.
 • Če izpodbijate točnost svojih podatkov, zakonitost obdelave ali pravico upravljavca do izbrisa vaših podatkov ali če nasprotujete obdelavi svojih podatkov in upravljavec vašemu ugovoru nasprotuje, imate pravico, da se vaši podatki shranijo, vendar se ne obdelujejo, razen če je to potrebno za rešitev spora glede podatkov.
 • Če upravljavec spremeni ali izbriše vse ali del vaših podatkov, imate pravico biti obveščeni in ugovarjati spremembi ali izbrisu.
 • Pravico imate, da svoje podatke, ki so shranjeni in obdelani v elektronski obliki, prenesete drugemu upravljavcu v okviru omejitev, določenih v uredbi, in če je to tehnično izvedljivo, na način, ki tretjim osebam omogoča enostavno branje in pridobivanje podatkov. Podatki, ki jih imate pravico prenesti (prenosljivost), vključujejo tudi podatke, ki izhajajo iz samodejnega opazovanja vaše dejavnosti prek upravljavčevih storitev IT, kot so iskanja in zgodovina opravljenih dejavnosti
 • Imate pravico, da ugovarjate obdelavi svojih podatkov, profiliranju, uporabi svojih podatkov za neposredno trženje, profiliranju v javnem interesu ali za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali statistične namene.
 • Družba lahko v določenih okoliščinah sprejme avtomatizirane postopke za sprejemanje odločitev v zvezi z vami, zlasti za odločanje o tem, ali in pod kakšnimi pogoji bo z vami neposredno ali prek tretjih oseb sklenila pogodbe. V tem primeru imate pravico zahtevati, da vaš položaj pred sprejetjem zavezujoče odločitve v vsakem primeru preuči človek, ki opravi vsebinsko presojo. Uporaba postopkov avtomatiziranega odločanja lahko povzroči, da ste izključeni iz določenih predlogov, ponudb ali pravice do sklepanja pogodb ali koriščenja določenih promocij.
 • Ker se vaši podatki lahko obdelujejo za namene izvajanja dejavnosti e-trgovine, imate pravico, da se vaši podatki obdelujejo v skladu z najboljšimi sodobnimi informacijskimi postopki. V ta namen se lahko vaši podatki posredujejo tretjim osebam, da v celoti ali delno izvedejo tehnične postopke in postopke IT za sklenitev pogodbe in izvajanje pogodbe, kot so na primer tretji ponudniki strežnikov, logističnih in prevoznih storitev. Vaše soglasje za ta namen je vedno potrebno, v primeru, da ne soglašate z obdelavo podatkov, potrebnih za sklenitev transakcij, pa vam družba morda ne bo mogla zagotoviti zahtevanih storitev. Soglasje za obdelavo nujno potrebnih podatkov mora biti ločeno od soglasja za pridobitev podatkov, ki niso nujno potrebni, ali za namene, ki niso povezani s sklepanjem pogodb o elektronskem poslovanju.
 • Podjetje lahko v določenih okoliščinah obdeluje vaše podatke, da bi z vami komuniciralo o komercialnih ali informativnih ali izobraževalnih pobudah (tako imenovane novice). V tem primeru mora biti vaša privolitev, če je to potrebno, izrecna in ločena od drugih oblik privolitve, privolitev za ta namen pa lahko kadar koli prekličete.
 • imate pravico, da se z vami posvetujejo pri ocenjevanju varnostnih postopkov za obdelavo in zaščito vaših podatkov.

 

D - NAVEDBA OSEB, VKLJUČENIH V OBDELAVO Vaše podatke lahko obdelujejo naslednje osebe:

 1. [lastnik] Tauro Essiccatori srl - Via del Lavoro, 6 36043 - Camisano Vicentino (VI) - C.F. in P.IVA 03977800246
 2. [skupni imetniki] Ni
 3. [predstavnik] Se ne uporablja
 4. [odgovoren]. Za seznam zunanjih obdelovalcev podatkov sledite tej povezavi
 5. [RDP/DPO] Imenovanje ni potrebno

 

E - KAKO UVELJAVLJATI SVOJE PRAVICE

Vaše zahteve lahko uveljavljate s pisnim sporočilom na naslov družbe VIA DEL LAVORO 6, CAMISANO VICENTINO(VI) ali na e-poštni naslov info@tauroessiccatori.comali po potrebi samostojno v osebnem območju, ki vam je na voljo v elektronski obliki s pomočjo edinstvenega identifikatorja.