Podmienky predaja

Podmienky predaja

Objednávky zadané na webovej stránke spravuje: Tauro Essiccatori Srl Kancelária: via del lavoro 6 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) Daňový kód: 03977800246 Číslo DPH: 03977800246 Telefón: +39 0444-719046 Fax: +39 0444-412515 Webová adresa: www.tauroessiccatori.com E-mail: info@tauroessiccatori.com    

Ceny

Uvedené ceny sú vždy vrátane DPH, a ak nie je uvedené inak, nezahŕňajú náklady na dopravu.

Oznámenia

Pri registrácii sa zákazník zaväzuje používať existujúcu a platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budeme zasielať potvrdenie objednávky a všetky ostatné oznámenia týkajúce sa objednávky. Zákazníka žiadame, aby nás informoval o akýchkoľvek zmenách alebo problémoch týkajúcich sa e-mailovej adresy. Ak napríklad po odoslaní objednávky nedostane žiadne potvrdenie e-mailu, mohlo dôjsť k preklepu v e-mailovej adrese alebo k problémom v komunikácii medzi e-mailovými servermi. Stačí nás kontaktovať a problém vyriešime.

Záruka

Na všetky výrobky Tauro sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. Záruka je platná len vtedy, ak je k výrobku priložený predajný doklad (pokladničný blok alebo faktúra). V súlade so zákonom sa záruka vzťahuje na všetky chyby spôsobené výrobnými chybami.

Preprava a doručenie

Náklady na dopravu sú uvedené na poslednej strane overenia objednávky pred jej konečným potvrdením.
Viac informácií a aktuálne náklady na dopravu nájdete na stránke s nákladmi na dopravu. preprava a doručenie.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa platných právnych predpisov môže zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ak sú splnené nižšie uvedené podmienky.
O vašom úmysle uplatniť toto právo nás musíte informovať do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, prípadne doporučeným listom s doručenkou na adresu: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
V liste musíte uviesť údaje o bankovom alebo poštovom účte, na ktorý môžeme dlžnú sumu poukázať.
Okrem toho nám musíte v rovnakej lehote vrátiť zakúpený výrobok, ktorý si nechcete ponechať. Vrátený výrobok musí byť neporušený a kompletný so všetkými súčasťami vrátane príslušenstva, príručiek a akéhokoľvek iného materiálu, ktorý je súčasťou balenia, starostlivo zabalený, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy. Priložte aj kópiu dokladu o kúpe alebo faktúry. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša zákazník. Po prijatí tovaru a zistení, že je nepoškodený, bude cena tovaru vrátená na bežný účet uvedený v liste so žiadosťou o uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
Vrátenie peňazí sa uskutoční za cenu výrobkov bez nákladov na dopravu do 30 dní od okamihu, keď nám bol tovar vrátený.

Informačné vyhlásenie podľa článku 43-bis legislatívneho dekrétu 2003/196.

Zhromaždené osobné údaje sa zaznamenávajú v elektronických databázach, ktoré sú chránené a neprístupné verejnosti, a spoločnosť Tauro Essiccatori Srl ich spracúva pomocou papierových, elektronických a/alebo automatizovaných prostriedkov s cieľom registrovať používateľov, dodávať produkty/služby podľa požiadaviek používateľov, plniť zmluvné a právne povinnosti súvisiace s dodávanými produktmi/službami, ako aj prípadne zasielať dotknutej osobe informačné a propagačné materiály týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Tauro, a to aj prostredníctvom e-mailu. Údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným pracovníkom, predajným miestam spoločnosti Tauro a iným fyzickým alebo právnickým osobám zodpovedným za správu technických služieb spojených s predajom (napr. bankám pre platby, firmám zodpovedným za údržbu našich elektronických databáz) na podobné spracovanie s rovnakým účelom. Poskytnutie údajov dotknutej osoby na takéto účely je dobrovoľné; predchádzajúci súhlas dotknutej osoby nie je potrebný a neposkytnutie údajov a/alebo súhlasu znemožní spoločnosti Tauro pokračovať v spracovaní na zamýšľané účely. Podľa článku 7 talianskeho zákonného dekrétu č. 196 z 30. 6. 2003 môže dotknutá osoba kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a požiadať o ich aktualizáciu, úpravu, doplnenie a vymazanie bez toho, aby bolo dotknuté jej právo kedykoľvek namietať z oprávnených dôvodov proti uvedenému spracovaniu, a to tak, že o to požiada našu službu technickej podpory.

Prijatie podmienok predaja

Podľa článku 1326 talianskeho občianskeho zákonníka sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a tieto podmienky predaja sa považujú za prijaté od okamihu, keď zákazník klikne na potvrdzovacie tlačidlo na overovacej obrazovke na konci online nákupného postupu.